Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Zrównoważony rozwój jest filozofią rozwoju umożliwiającą pogodzenie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego z głęboką troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Projekt Nowa Elektrociepłownia Czechnica

Komitet Inwestycyjny Grupy PGE – większościowego akcjonariusza KOGENERACJI S.A. – wydał 17 grudnia 2018 r. pozytywną rekomendację dla kontynuacji projektu budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Budowa nowoczesnej jednostki produkcyjnej wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenie stanu powietrza w polskich miastach.

Nowoczesna jednostka zasilana paliwem niskoemisyjnym – gazem systemowym, zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę węglową, która zaopatruje w ciepło południową część Wrocławia, jak również, poprzez sieć lokalną, odbiorców w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Całkowita moc nowego bloku gazowo – parowego wraz z kotłownią szczytowo – rezerwową wzrośnie z obecnych 247 do 315 MWt, a moc elektryczna ze 100 do 180 MWe.

Zdarzenia w 2022 r. związane z inwestycją Nowa EC Czechnica

DataZdarzenia
I kwartał 202228 lutego - przekazanie Inwestorowi podstawowego projektu nowej elektrociepłowni.
23 marca - uzyskanie pozwolenia na budowę przez Tauron Dystrybucja nowej rozdzielni GIS 110 kV na stacji R-2, stanowiącej kluczowy element warunków wyprowadzenia mocy elektrycznej z nowej elektrociepłowni.
II kwartał 2022Prace na placu budowy: budowa konstrukcji stalowych budynków kotłowni i przygotowania gazu, prace ziemne pod obiekty stacji uzdatniania wody oraz pompowni przeciwpożarowej, sieci kanalizacji deszczowej, przemysłowej oraz sanitarnej.
Podpisanie z Burmistrzem Siechnic umowy określającej zasady finansowania przebudowy ul. Stawowej sąsiadującej z nową elektrociepłownią.
27 maja - zawarcie umowy pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie budowy nowej elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł.
III kwartał 2022Kontynuacja montażu konstrukcji budynków, pokrycia dachów i obudów zewnętrznych, przygotowanie terenu budowy do transportu i rozładunku ciężkich elementów wyposażenia technologicznego.
Zakończenie montażu głównej konstrukcji stalowej kotłowni szczytowej i rezerwowej oraz dostarczenie na plac budowy czterech kotłów gazowych.
Montaż estakad oraz budowa ciepłociągów i komór na wyprowadzeniu ciepła do Wrocławia i Siechnic. Uzgodnienie warunków wykonania ciepłociągu na terenach zamkniętych PKP.
30 września - zawarcie z PGNiG umowy ramowej sprzedaży paliwa gazowego wraz z kontraktami indywidualnymi regulującymi handlowe warunki dostaw gazu.
IV kwartał 2022Odebranie zrealizowanych prac dotyczących wykonania fundamentów turbin gazowych i budynku głównego. Kontynuacja montażu głównej konstrukcji stalowej, zakończenie budowy fundamentu turbiny parowej, dostarczenie na plac budowy dwóch turbin gazowych i posadowienie ich na fundamentach.
Zakończenie prac związanych z ułożeniem 8 km gazociągu DN300 oraz 4 km gazociągu DN500 (budowa przyłącza do nowej jednostki), wykonanie prób ciśnieniowych i wytrzymałościowych instalacji, napełnienie gazem instalacji do stacji gazowej nowej elektrociepłowni oraz rozpoczęcie prób technologicznych.
Połączenie instalacji elektrociepłowni z siecią przesyłową Gaz-System.
Kontynuacja prac przy budowie nowej rozdzielni GIS Tauron Dystrybucja S.A. warunkującej wyprowadzenie mocy z bloku gazowo-parowego w sierpniu 2023 r.

Działania na rzecz edukacji ekologicznej i promocji ciepła sieciowego

KOGENERACJA S.A. zrealizowała następujące działania w obszarze edukacji ekologicznej:

  • wizyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie elektrociepłowni
  • udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki
  • realizacja kampanii informacyjnej PGE „Mądrze korzystaj z energii”
  • wsparcie przy organizacji rodzinnego pikniku na Kępie Mieszczańskiej – warsztaty ekologiczne dla mieszkańców
  • patronat nad warsztatami dla dzieci w ramach projektu „Dzikie w mieście” realizowanego przez EKOSTRAŻ
  • realizacja projektu „Ogród w pokoju” wraz z Ośrodkiem Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu – zbiórka roślin doniczkowych na rzecz wychowanków placówki

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za uzyskany efekt energetyczny, powstały w wyniku zrealizowania przedsięwzięć modernizacyjnych służących poprawie efektywności energetycznej. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznaje świadectwa efektywności energetycznej na podstawie złożonych wniosków, po wykonaniu przedsięwzięć i po weryfikacji faktycznie osiągniętych średniorocznych oszczędności energii finalnej.

W 2022 r. zdefiniowano dwa zadania związane z modernizacją sieci ciepłowniczych oraz jedno w zakresie wymiany silników elektrycznych na terenie EC Wrocław. Wykonanie zadań w zakresie modernizacji infrastruktury sieciowej zaplanowano wykonać na przełomie lat 2024-2025. Planowana do uzyskania wartość dla trzech projektów wynosi 378,368 toe.

Otoczenie społeczne

Społeczna odpowiedzialność Spółki, wpisująca się w zasady Zrównoważonego Rozwoju, wyraża się poprzez Wartości Grupy PGE: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność.