Zysk przypadający na jedną akcję
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Zysk netto przypadający na Właścicieli Jednostki Dominującej 149 534 56 254
Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w tys. szt.)
14 900 14 900
Podstawowy zysk akcjonariuszy Jednostki Dominującej na 1 akcję (w złotych) 10,04 3,78