Strategia KOGENERACJI S.A.

6 października 2022 r., Rada Nadzorcza przyjęła plan strategiczny i obszary rozwoju KOGENERACJI S.A. pod nazwą „Strategia biznesowa na lata 2022-2026 Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A..

Strategia jest odpowiedzią Grupy na zmiany w sektorze, które nastąpiły w ostatnich latach, oczekiwania społeczne, które w ocenie Zarządu będą wpływać na rozwój ciepłownictwa oraz realizuje ona Strategię Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r.

Nadrzędnym celem jest osiąganie oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy, prowadząc biznes w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności.

Kluczowe kierunki rozwoju to:
1. Transformacja aktywów wytwórczych
2. Rozwój i dywersyfikacja działalności
3. Poprawa efektywności operacyjnej

Zarządzanie przez Cele (Management by Objectives – MBO)

W KOGENERACJI S.A. wdrożono Instrukcję Zarządzania przez Cele MBO, która umożliwia powiązanie służących realizacji Strategii kontraktów o cele z wdrożonym w Spółce systemem oceny okresowej pracowników. Dokument precyzuje także sposób oceny stopnia realizacji celów i obliczanie wag przypisanych do poszczególnych zadań.

Na początku 2022 r. zostały zawarte szczegółowe Kontrakty MBO pomiędzy Prezesem Zarządu a poszczególnymi Dyrektorami Operacyjnymi. Zadania wyszczególnione w Kontraktach MBO na rok 2022 wynikały bezpośrednio ze Strategii KOGENERACJI S.A. W dalszej kolejności zadania objęte Kontraktami Dyrektorów Operacyjnych zostały skaskadowane na Kierowników Wydziałów, z którymi także zawarto Kontrakty MBO, zgodnie z metodą określoną w znowelizowanej instrukcji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Priorytetem dla Grupy jest całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy. W związku z tym podejmowane są działania mające na celu ciągłe podnoszenie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników oraz pracujących na jej terenie firm wykonawczych, m.in. poprzez realizację Planu poprawy BHP i wynikających z niego działań organizacyjno-technicznych.

W 2022 r. odnotowano w Jednostce Dominującej pięć wypadków przy pracy; pięć wypadków dotyczyło podwykonawców (w 2021 r. dwa wypadki przy pracy: jeden wypadek przy pracy pracownika i jeden wypadek przy pracy podwykonawcy).

W 2022 r. odnotowano w spółce zależnej 2 wypadki przy pracy: 1 wypadek przy pracy pracownika i 1 wypadek przy pracy podwykonawcy (w 2021 r. nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy).

Polityka Zatrudnienia

W Spółce przyjęto programy wsparcia mające na celu restrukturyzację zatrudnienia; tzw. Programy Indywidualnych Odejść (PIO). W 2020 r. z Programu skorzystało 12 osób w Jednostce Dominującej (w 2019 r. skorzystało 20 osób). Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkami Zawodowymi programy zostały zakończone 31 grudnia 2020 r.

W 2022 r. zatrudniono w Jednostce Dominującej 30 osób (26 osób w 2021 r.) głównie w ramach sukcesji związanej z odejściami emerytalnymi.

Zdrowie pracowników

W Spółce promowany jest aktywny i zdrowy styl życia:

  • Pracownicy korzystają ze zorganizowanych form aktywnego wypoczynku proponowanych przez Towarzystwo Sportowo-Turystyczne.
  • Spółka oferuje prywatną opiekę medyczną gwarantującą pracownikom dostęp do lekarzy specjalistów oraz innych ponadstandardowych świadczeń (pakiet ubezpieczeniowy POLMED),
  • W 2022 r. pracownicy korzystali z dofinansowania do okularów korekcyjnych.