Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał zakładowyKapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnejKapitał z aktualizacji wycenyPozostałe kapitały rezerwoweZyski zatrzymaneKapitał własny
RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2022 r.
252 503 251 258- 763 977 191 722 1 459 460
Strata netto- - - - (822)(822)
Inne całkowite dochody- - - - 254 254
Całkowite dochody- - - - (568)(568)
Transakcje z właścicielami:
Dywidenda należna lub wypłacona akcjonariuszom- - - - (4 768)(4 768)
Przeznaczenie zysków na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych- - - 18 695(18 695)-
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2022 r.
252 503 251 258- 782 672 167 691 1 454 124
Kapitał zakładowyKapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnejKapitał z aktualizacji wycenyPozostałe kapitały rezerwoweZyski zatrzymaneKapitał własny
RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2021 r.
252 503 251 258- 764 413 166 989 1 435 163
Zysk netto- - - - 23 463 23 463
Inne całkowite dochody- - - - 834 834
Całkowite dochody- - - - 24 297 24 297
Transakcje z właścicielami:
Pokrycie straty z pozostałych kapitałów rezerwowych- - - (436) 436-
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2021 r.
252 503 251 258- 763 977 191 722 1 459 460