Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał zakładowyKapitał ze
sprzedaży akcji powyżej
ich wartości nominalnej
Kapitał
z wyceny instrumentów finansowych
Pozostałe kapitały rezerwoweZyski zatrzymaneKapitał własny akcjonariuszy Jednostki DominującejUdziały niekontrolująceKapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2022 r.
252 503 251 258 1 917 763 977 469 978 1 739 633 6 768 1 746 401
Zysk netto- - - - 149 534 149 534 2 448 151 982
Inne całkowite dochody- - (1 917)- 254(1 663)(31)(1 694)
Całkowite dochody - - (1 917)- 149 788 147 871 2 417 150 288
Transakcje z właścicielami:
Dywidenda wypłacona
lub należna akcjonariuszom
- - - - (4 768)(4 768)- (4 768)
Przeznaczenie zysków
na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych
- - - 18 695(18 695)- - -
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2022 r.
252 503 251 258- 782 672 596 303 1 882 736 9 185 1 891 921
Kapitał zakładowyKapitał ze
sprzedaży
akcji powyżej
ich wartości nominalnej
Kapitał
z wyceny instrumentów finansowych
Pozostałe kapitały rezerwoweZyski zatrzymaneKapitał własny akcjonariuszy Jednostki DominującejUdziały niekontrolująceKapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2021 r. 252 503 251 258(1 087) 764 413 412 455 1 679 542 6 186 1 685 728
Zysk netto- - - - 56 254 56 254 533 56 787
Inne całkowite dochody- - 3 004- 833 3 837 49 3 886
Całkowite dochody - - 3 004- 57 087 60 091 582 60 673
Transakcje z właścicielami:
Pokrycie straty
z pozostałych kapitałów rezerwowych
- - - (436) 436- - -
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2021 r.
252 503 251 258 1 917 763 977 469 978 1 739 633 6 768 1 746 401