Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

NotaNa dzień
31 grudnia 2022 r.
Na dzień
31 grudnia 2021 r.
okres bieżącyokres porównawczy
(dane przekształcone)
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe6 1 471 586 1 158 799
Wartości niematerialne7
1 961 2 075
Prawa do użytkowania składników aktywów8 94 172 62 859
Nieruchomości inwestycyjne9 13 380 14 047
Należności finansowe10 4 800 5 086
Pozostałe aktywa długoterminowe11 82 939 119 571
Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe12 169 122 169 122
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy
2 937 13 037
Aktywa trwałe razem 1 840 897 1 544 596
Aktywa obrotowe
Zapasy15 87 662 56 598
Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia16 143 152 149 218
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe10 252 954 408 568
Pozostałe aktywa któtkoterminowe11 101 340 28 475
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty18 4 249 20 596
Aktywa obrotowe razem 589 357 663 455
Aktywa razem 2 430 254 2 208 051
Kapitał własny20
Kapitał zakładowy 252 503 252 503
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 251 258 251 258
Pozostałe kapitały rezerwowe 782 672 763 977
Zyski zatrzymane 167 691 191 722
Kapitał własny razem 1 459 460 1 459 460
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek
i leasingu
22 99 455 50 743
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego14 24 515 73 788
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe23 23 594 25 776
Pozostałe zobowiązania finansowe24 14 6 984
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych25 838 1 286
Rezerwy długoterminowe26 22 980 26 051
Zobowiązania długoterminowe razem 171 396 184 628
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek
i leasingu
22 107 229 1 977
Instrumenty pochodne17 2 2
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego14 38 526 11 436
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe23 3 537 3 478
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe24 243 413 322 136
Pozostałe zobowiązania niefinansowe24 5 034 19 602
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych25 15 531 14 111
Rezerwy krótkoterminowe26 391 462 191 221
Zobowiązania krótkoterminowe razem 804 734 563 963
Zobowiązania razem 976 130 748 591
Pasywa razem 2 430 254 2 208 051