Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Na dzień
31 grudnia 2022 r.
Na dzień
31 grudnia 2021 r.
Notaokres bieżącyokres porównawczy
(dane przekształcone)
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe7 2 043 288 1 660 523
Wartości niematerialne8 42 215 42 353
- wartość firmy jednostek podporządkowanych 41 559 41 559
Prawa do użytkowania składników aktywów9 99 807 67 885
Nieruchomości inwestycyjne10 13 380 14 047
Należności finansowe11 4 800 5 086
Pozostałe aktywa długoterminowe12 83 273 126 221
Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe13 19 19
Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia17 4 028 15 756
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 73 120 73 760
Aktywa trwałe razem 2 363 930 2 005 650
Aktywa obrotowe
Zapasy16 94 034 63 970
Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia17 168 653 202 502
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane
w wartości godziwej przez wynik finansowy
18 - 2 731
Należności z tytułu podatku dochodowego15 - 11 222
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności finansowe11 770 611 856 515
Pozostałe aktywa któtkoterminowe12 128 440 42 343
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty19 5 170 21 924
Aktywa obrotowe razem 1 166 908 1 201 207
Aktywa razem 3 530 838 3 206 857
Kapitał własny21
Kapitał zakładowy 252 503 252 503
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 251 258 251 258
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych- 1 917
Pozostałe kapitały rezerwowe 782 672 763 977
Zyski zatrzymane 596 303 469 978
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki
Dominującej
1 882 736 1 739 633
Udziały niekontrolujące 9 185 6 768
Kapitał własny razem 1 891 921 1 746 401
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek
i leasingu
23 104 915 55 632
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 24 515 73 788
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe24 83 116 88 000
Pozostałe zobowiązania finansowe25 374 918 436 981
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych26 1 027 1 475
Rezerwy długoterminowe27 24 388 27 750
Zobowiązania długoterminowe razem 612 879 683 626
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek
i leasingu
23 7 516 2 335
Instrumenty pochodne18 148 2
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego15 49 314 11 436
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe24 5 873 6 388
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe25 400 286 463 952
Pozostałe zobowiązania niefinansowe25 25 749 20 193
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych26 21 727 19 719
Rezerwy krótkoterminowe27 515 425 252 805
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 026 038 776 830
Zobowiązania razem 1 638 917 1 460 456
Pasywa razem 3 530 838 3 206 857