Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

NotaZa rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
okres bieżącyokres porównawczy
(dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem(788) 29 392
Podatek dochodowy zapłacony(22 275)(6 774)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja i odpisy aktualizujące2 174 576 157 448
Zysk ze sprzedaży środków trwałych(1 092)(283)
Odsetki i dywidendy(7 941) 1 063
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności finansowych29 (20 892)(31 392)
Zmiana stanu pozostałych aktywów(73 063)(27 307)
Zmiana stanu zapasów(31 064) 56 869
Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu umorzenia 16 166(123 231)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań finansowych i niefinansowych
z wyłączeniem kredytów i pożyczek
30 (99 920) 177 903
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów
i dotacji rządowych
(3 731)(3 483)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 972 506
Zmiana stanu rezerw 197 484 33 015
Inne korekty- (191)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 128 432 247 216
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 258 621
Wpływ rat i odsetek z tytułu leasingu 309 311
Odsetki otrzymane w ramach cash poolingu 10 399 984
Środki przekazane w ramach cash poolingu- (18 114)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych31 (444 805)(238 933)
Nabycie aktywów finansowych(10)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(432 839)(255 141)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek 121 290-
Wpływy z tytułu cash poolingu 176 913-
Otrzymane dotacje 1 607 1 272
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli(4 768)-
Odsetki zapłacone z tytułu cash poolingu(10)-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu(6 972)(2 526)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej32 288 060(1 254)
Przepływy pieniężne netto, razem(16 347) 7 245
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych(16 347) 7 245
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu18 20 596 13 351
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu18 4 249 20 596