Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

NotaZa rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
okres bieżącyokres porównawczy
Przychody ze sprzedaży1 1 118 948 910 805
Koszt własny sprzedaży2 (1 074 540)(835 282)
Zysk brutto na sprzedaży 44 408 75 523
Pozostałe przychody operacyjne3 13 252 18 693
Koszty sprzedaży2 (22 638)(17 521)
Koszty ogólnego zarządu2 (39 892)(42 477)
Pozostałe koszty operacyjne3 (2 612)(3 340)
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej(7 482) 30 878
Przychody finansowe 11 133 1 261
w tym: przychody z tytułu odsetek 11 131 1 261
Koszty finansowe(4 439)(2 747)
Przychody/(koszty) finansowe netto4
6 694(1 486)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem(788) 29 392
Podatek dochodowy5 (34)(5 929)
Zysk/(strata) netto(822) 23 463
Inne całkowite dochody netto 254 834
Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:
Zyski aktuarialne z tytułu rezerw
na świadczenia pracownicze
314 1 029
Podatek odroczony 5a (60)(195)
Całkowite dochody ogółem(568) 24 297
Zysk/(strata) podstawowy na 1 akcję (w złotych)21 (0,06) 1,57
Zysk/(strata) rozwodniony na 1 akcję (w złotych)21 (0,06) 1,57