Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

NotaZa rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
okres bieżącyokres porównawczy
Przychody ze sprzedaży1 1 812 201 1 434 506
Koszt własny sprzedaży3 (1 544 492)(1 233 460)
Przychody/(koszty) z tytułu rekompensat KDT2 1 996(57 655)
Zysk brutto na sprzedaży 269 705 143 391
Pozostałe przychody operacyjne4
17 243 21 476
Koszty sprzedaży3 (62 082)(31 741)
Koszty ogólnego zarządu3 (60 355)(62 658)
Pozostałe koszty operacyjne4
(3 742)(3 664)
Zysk na działalności operacyjnej 160 769 66 804
Przychody finansowe 36 243 9 279
w tym: przychody z tytułu odsetek 36 145 3 084
Koszty finansowe(7 474)(3 309)
Przychody finansowe netto5 28 769 5 970
Zysk przed opodatkowaniem 189 538 72 774
Podatek dochodowy6 (37 556)(15 987)
Zysk netto 151 982 56 787
Inne całkowite dochody netto(1 694) 3 886
Pozycje, które mogą w przyszłości zostać
rozliczone z wynikiem:
Wycena instrumentów zabezpieczających (2 405) 3 769
Podatek odroczony 6 457(716)
Pozycje, które nie będą mogły
w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:
Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu rezerw
na świadczenia pracownicze
314 1 029
Podatek odroczony 6 (60)(196)
Całkowite dochody ogółem 150 288 60 673
Zysk netto przypadający na:
Właścicieli Jednostki Dominującej22 149 534 56 254
Udziały niekontrolujące 2 448 533
Całkowite dochody przypadające na:
Właścicieli Jednostki Dominującej 147 871 60 091
Udziały niekontrolujące 2 417 582
Zysk podstawowy akcjonariuszy Jednostki Dominującej na 1 akcję (w złotych)22 10,04 3,78
Zysk rozwodniony akcjonariuszy Jednostki Dominującej na 1 akcję (w złotych)22 10,04 3,78