Dla Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Opinia o sprawozdaniu finansowym

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., zwanej dalej „Grupą”, w której jednostką dominującą jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Łowieckiej 24 (50-220), zwana dalej „Jednostką Dominującą”, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składają się: skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych i skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmująca informacje ogólne, podstawę sporządzanie sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego zwane dalej „sprawozdaniem finansowym”. 

Sprawozdanie to zostało sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania zawartym w pliku elektronicznym przekazanym w ramach pakietu sprawozdawczego o nazwie KOGENERACJA-2022-12-31-pl.zip opatrzonym podpisami elektronicznymi Zarządu Jednostki Dominującej
w dniu 20 marca 2023 r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanych dalej „MSSF UE”.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.:

  • przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r., wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  • jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Jednostki Dominującej,

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Inne informacje i stwierdzenia wymagane przez Rozporządzenie 537/2014

Jolanta Sękowska
Biegły rewident nr 12749

Rafał Barycki
Biegły rewident nr 10744

Warszawa, 20 marca 2023 r.