Dla Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

Opinia o sprawozdaniu finansowym

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 (50-220), zwanej dalej „Spółką”, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składają się: jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych i jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia, informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmująca informacje ogólne, podstawę sporządzanie sprawozdania finansowego i noty objaśniające do sprawozdania finansowego oraz ujawnienia informacji z zakresu działalności Spółki regulowanej ustawą Prawo energetyczne, zwane dalej „sprawozdaniem finansowym”.

Sprawozdanie to zostało sporządzone w postaci pliku elektronicznego o nazwie Sprawozdanie_jednostkowe_KGN_2022.xhtml, opatrzonego podpisami elektronicznymi Zarządu Spółki w dniu 20 marca 2023 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanych dalej „MSSF UE”.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.:

  • przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r., wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  • jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwanym dalej „rozporządzeniem o informacjach bieżących i okresowych”, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, MSSF UE, mającymi zastosowanie do sporządzania sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2022 r., a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Inne informacje i stwierdzenia wymagane przez Rozporządzenie 537/2014

Jolanta Sękowska
Biegły rewident nr 12749

Rafał Barycki
Biegły rewident nr 10744

Warszawa, 20 marca 2023 r.