Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Notaokres bieżącyokres porównawczy
(dane przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem 189 538 72 774
Podatek dochodowy zapłacony(36 690)(34 732)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja i odpisy aktualizujące3 202 993 185 934
Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej 65-
Zysk ze sprzedaży środków trwałych(342)(596)
Odsetki i dywidendy(29 913)(453)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałych należności finansowych
30 27 852(97 934)
Zmiana stanu pozostałych aktywów(86 582)(32 942)
Zmiana stanu zapasów(30 064) 56 326
Zmiana stanu uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu umorzenia 45 577(159 178)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań finansowych i niefinansowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek31 (110 932) 260 092
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów
i dotacji rządowych
(7 077)(5 737)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 1 560 775
Zmiana stanu rezerw 259 572 36 007
Inne korekty- (86)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 425 557 280 250
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 102 621
Sprzedaż aktywów finansowych 80-
Wpływ rat i odsetek z tytułu leasingu 309 311
Odsetki otrzymane w ramach cash poolingu 29 983 2 900
Środki przekazane w ramach cash poolingu(115 622)(18 114)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych32 (548 538)(324 836)
Nabycie aktywów finansowych- (19)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(629 686)(339 137)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek 21 290-
Wpływy z tytułu cash poolingu 176 913 65 506
Otrzymane dotacje 1 679 4 255
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli(4 768)-
Odsetki zapłacone z tytułu cash poolingu(234)-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu (7 505)(3 033)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej33 187 375 66 728
Przepływy pieniężne netto, razem(16 754) 7 841
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:(16 754) 7 841
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu19 21 924 14 083
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu19 5 170 21 924