TerminObjaśnienie
BATBest Available Technology – Najlepsze dostępne technologie
BREFBest Available Techniques Reference Document – Dokument referencyjny BAT
BiomasaStałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, lub części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. W EC Wrocław kocioł K-1 jest przystosowany do spalania biomasy suchej (do 13 % wilgotności) w formie pelet. W EC Czechnica kocioł K-2 jest przystosowany do spalania biomasy mokrej (od 30 do 50 % wilgotności) w postaci zrębek
Capex(ang. Capital Expenditures) – nakłady inwestycyjne
CER(ang. Certified Emission Reduction) – jednostka poświadczonej redukcji emisji – wyrażona w ekwiwalencie emisja zredukowana gazów cieplarnianych lub emisja uniknięta gazów cieplarnianych, otrzymana w wyniku realizacji projektu mechanizmu czystego rozwoju
Ciepło siecioweCiepło produkowane w procesie kogeneracji, wykorzystywane na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz procesów technologicznych
CO2Dwutlenek węgla
Cash pooling System finansowania krótkoterminowego, który umożliwia wzajemne bilansowanie zapotrzebowania na gotówkę z nadwyżkami finansowymi spółek należących do tej samej grupy kapitałowej
Certyfikaty Prawa majątkowe, będące instrumentem wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, kogeneracji oraz efektywności energetycznej: 1) zielone – świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE), 2) białe – świadectwa pochodzenia wynikające z efektywności energetycznej, które otrzymywane są przez podmioty prowadzące inwestycje mające na celu zmniejszenie ilości zużywanej energii
CSP(ang. Concentrated Solar Power) systemy skoncentrowanej energii słonecznej
CSR(ang. Corporate Social Responsibility) społeczna odpowiedzialność biznesu
Dobre Praktyki 2021Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (obowiązują od 1 lipca 2021 r.)
ECElektrociepłownia
ECDyrektywa w sprawie efektywności energetycznej
ESG(ang. Environmental, Social and corporate Governance) środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny
EUA(ang. European Union Allowances) – uprawnienie do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, 1 EUA uprawnia do emisji jednej tony CO2
EU ETSEuropejski System Handlu Emisjami wspierający redukcję emisji gazów cieplarnianych
GJGigadżul – (milion kilodżuli), 1 GJ – to jednostka pracy i energii odpowiadająca 277,8 kWh. W energetyce stosowana do określania ilości produkowanego ciepła oraz ilości energii chemicznej zużywanego paliwa
GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
Generacja wymuszonaSprzedaż na wezwanie, tj. wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone jakością i niezawodnością pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
GWhGigawatogodzina
Grupa taryfowaGrupa odbiorców pobierających energię elektryczną lub ciepło lub korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną lub ciepło, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania
IEDDyrektywa ws. emisji przemysłowych
IMOS / IOSInstalacja odsiarczania spalin
Instalacja DeSOxInstalacja odsiarczania spalin, patrz: IMOS
Instalacja DeNOxInstalacja odazotowania spalin, patrz: SNCR
KDTKontrakty Długoterminowe na sprzedaż energii elektrycznej (dotyczy spółki zależnej EC Zielona Góra S.A.)
kogeneracjaProces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni
KPRU IVKrajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2021-2025
KshKodeks spółek handlowych
MgMegagram – milion gramów (1 000 000 g), tj. tona
MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
MWeMegawat mocy elektrycznej
MWhMegawatogodzina
MWtMegawat mocy cieplnej
NFOŚiGWNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NWZNadzwyczajne Walne Zgromadzenie
OSDprzedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym
PEP2040Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku
PGEPGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostka Dominująca najwyższego szczebla, główny właściciel PGE EC
PGE ECPGE Energia Ciepła S.A. – akcjonariusz Spółki (58,07%)
PGE Ekoserwis S.A.Spółka zależna PGE Energia Ciepła prowadząca zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, świadczenie kompleksowych usług w obszarach nawęglania, odpopielania, zarządzania składowiskami; http://www.pgeekoserwis.pl/pl
REDDyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Rynek MocyWprowadzenie mocy jako kolejnego towaru ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. oraz możliwości pozyskiwania dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie obowiązku mocowego na rzecz PSE przez wytwórców energii elektrycznej
TaksonomiaTaksonomia Środowiskowa UE wynikająca z Rozporządzania UE 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
toeTona oleju ekwiwalentnego
OZEOdnawialne Źródła Energii wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych
SNCRInstalacja odazotowania spalin
Taryfa na ciepłoTaryfa (cena) zatwierdzana przez Prezesa URE, który reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii
TGETowarowa Giełda Energii S.A., giełda towarowa na której przedmiotem obrotu może być energia elektryczna, paliwa ciekłe lub gazowe, uprawnienia do emisji oraz prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od energii elektrycznej, paliw ciekłych lub gazowych i wielkości emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdzie
UREUrząd Regulacji Energetyki
Węgiel niskozasiarczonyWęgiel kamienny (miał węglowy energetyczny klasy M II A) o zawartości siarki do 0,6%
Węgiel standardowyWęgiel kamienny (miał węglowy energetyczny klasy M II A) o zawartości siarki powyżej 0,6%
WFOŚiGWWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WZWalne Zgromadzenie
Zarządca RozliczeńSpółka Zarządca Rozliczeń S.A. realizująca od roku 2007 program pomocy publicznej określony w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r., tzw. ustawy KDT
ZiTZintegrowane Inwestycje Terytorialne