Przychody ze sprzedaży
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Przychody ze sprzedaży produktów 1 733 857 1 323 891
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz dystrybucja i obrót energią elektryczną 1 040 597 615 653
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz dystrybucja energii cieplnej 611 818 624 073
Przychody z Rynku Mocy 55 016 63 364
Przychody z tytułu certyfikatów pochodzenia energii 16 971 13 464
Przychody z tytułu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji gazowej 2 419 470
Przychody z najmu nieruchomości 5 992 5 693
Pozostałe przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 044 1 174
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 78 344 110 615
Przychody z odsprzedaży energii elektrycznej 65 192 86 495
Przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 11 215 21 545
Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 937 2 575
1 812 201 1 434 506
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Przychody z umów z klientami 1 803 790 1 428 343
Przychody z tytułu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji
gazowej
2 419 470
Przychody z najmu nieruchomości 5 992 5 693
1 812 201 1 434 506