Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 130, poz. 905) (ustawa o KDT) spółka zależna EC Zielona Góra S.A. ma prawo do środków na pokrycie kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT).

Zgodnie z Ustawą o KDT EC Zielona Góra S.A. otrzymuje rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych w formie zaliczek kwartalnych. Po upływie każdego roku dokonywana jest korekta roczna, a po upływie całego okresu, na który zawarta została umowa KDT (okres rozliczania KDT), dokonana będzie korekta końcowa.

Wysokość przychodów, kosztów oraz rozrachunków rozpoznawanych w danym roku z tytułu rekompensat KDT jest szacunkiem Zarządu. Szacunek ten jest ustalany w oparciu o interpretacje spółki w zakresie przepisów ustawy o KDT oraz spodziewane kwoty korekt rocznych i korekty końcowej, których wysokość jest określana w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zmiany przyjętych interpretacji zapisów ustawy o KDT lub założeń mogą istotnie wpłynąć na wyniki szacunków i w konsekwencji mogą doprowadzić do istotnych zmian sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników spółki.
Kwoty spodziewanych korekt rocznych oraz korekty końcowej ustalane są w oparciu o wypracowany model kalkulacji rekompensat KDT. Kluczowymi czynnikami modelu kalkulacji, które mają wpływ na rozpoznawane w sprawozdaniu finansowym przychody, koszty i rozrachunki są ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz stopa procentowa wykorzystywana do dyskonta długoterminowego zobowiązania. Na potrzeby kalkulacji modelu przyjęto ścieżki cenowe, zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą, w oparciu o otrzymany raport przygotowany przez podmiot zewnętrzny – Agencję Rynku Energii S.A.

Zgodnie z Art. 18.1 Ustawy o KDT ustawodawca definiuje stopę dyskonta dla j-tego okresu jako stopę aktualizacji równą rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca danego roku „j”, według danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Główny Urząd Statystyczny, powiększonej o różnicę pomiędzy stopą kredytu redyskontowego a stopą depozytową Narodowego Banku Polskiego obowiązującymi w dniu 30 czerwca danego roku „j”. Poprzez efektywną stopę dyskonta należy rozumieć uśrednioną, stałą dla całego okresu prognozy stopę. Na dzień 31 grudnia 2022 r. efektywna stopa dyskonta dla całego programu wynosi 3,45%.
W wyniku aktualizacji założeń przyjętych w modelu kalkulacji należnych rekompensat KDT oszacowano, że EC Zielona Góra S.A. w pozostałym okresie rozliczeniowym KDT, będzie musiała zwrócić wszystkie środki otrzymane w ramach rekompensat KDT.

W kosztach z tytułu KDT Grupa rozpoznaje wartość odpowiadającą wartości kosztów finansowych przypadających na okres sprawozdawczy oraz zmianę szacunków. Wpływ na zmianę szacunków miała aktualizacja danych o rzeczywiste wykonanie w 2022 r.
Na dzień 31 grudnia 2022 r., zgodnie z zasadami księgowymi, rozpoznano część wyników programu przypadającą na bieżący okres sprawozdawczy.

Przychody z tytułu rekompensat KDT w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniosły 1 996 tys. zł (koszty z tytułu rekompensat KDT za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.: 57 655 tys. zł).

Koszty finansowe z tytułu rekompensat KDT za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniosły 1 996 tys. zł (przychody finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.: 6 194 tys. zł).

Wartość zobowiązania z tytułu rekompensat KDT na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 r. wyniosła 430 049 tys. zł, w tym zobowiązanie długoterminowe: 374 904 tys. zł i zobowiązanie krótkoterminowe: 55 145 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość zobowiązań wynosiła: 447 337 tys. zł).