Przychody finansowe netto
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek i należności
oraz depozytów bankowych
35 719 2 870
Dyskonto dot. kosztów osieroconych KDT- 6 194
Odsetki z tytułu leasingu 426 214
Pozostałe przychody finansowe 98 1
Razem przychody finansowe 36 243 9 279
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu(3 272)(2 466)
Pozostałe odsetki od zobowiązań finansowych(549)(227)
Koszty odsetek dotyczące zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych(207)(76)
Dyskonto dot. kosztów osieroconych KDT(1 996)-
Efekt zwijania dyskonta dotyczący rezerwy na rekultywację(767)(157)
Pozostałe koszty finansowe(683)(383)
Razem koszty finansowe 7 474(3 309)
Przychody finansowe netto 28 769 5 970