Pozostałe przychody operacyjne
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Rezerwa na rekultywację składowisk popiołów 3 329 8 295
Rozliczenie otrzymanych dotacji 7 072 5 724
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość zapasów
i należności
2 092 2 978
Zwrot podatku od nieruchomości 644-
Sprzedaż złomu 1 464 1 968
Dzierżawa węzłów cieplnych 728 1 093
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 092 685
Kary, grzywny i odszkodowania 282 489
Inne 540 244
17 243 21 476
Pozostałe koszty operacyjne
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych(750)-
Odpis aktualizujący wartość zapasów i należności(159)(531)
Spisanie nakładów inwestycyjnych- (400)
Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych(1 001)(844)
Koszty likwidacji składników majątku obrotowego(227)-
Darowizny(545)(545)
Zapłacone kary, odszkodowania i grzywny(28)(28)
Koszty utrzymania ESP Młoty(110)(69)
Koszty utrzymania obiektów socjalnych(111)(83)
Spisanie należności(35)(53)
Utworzenie rezerwy na pozostałe koszty(80)-
Koszty aktywów oddanych w leasing(489)(1 030)
Inne(207)(81)
(3 742)(3 664)