Wybrane jednostkowe dane finansowe

Wybrane dane z jednostkowego
sprawozdania z całkowitych dochodów
w tys. złw tys. EURO
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Przychody ze sprzedaży1 118 948910 805238 668198 974
Koszt własny sprzedaży(1 074 540)(835 282)(229 196)(182 476)
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej(7 482)30 878(1 596)6 746
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem(788)29 392(168)6 421
Zysk/(strata) netto(822)23 463(175)5 126
Inne całkowite dochody netto25483454182
Całkowite dochody ogółem(568)24 297(121)5 308
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej128 432263 64027 39457 595
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(432 839)(255 141)(92 323)(55 738)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej288 060(1 254)61 442(274)
Wybrane dane z jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej
Na dzieńNa dzieńNa dzieńNa dzień
31 grudnia 2022 r.31 grudnia 2021 r.31 grudnia 2022 r.31 grudnia 2021 r.
Aktywa trwałe1 840 8971 544 596392 524335 827
Aktywa obrotowe589 357663 455125 665144 247
Aktywa razem 2 430 2542 208 051518 189480 074
Zobowiązania długoterminowe 171 396184 62836 54640 142
Zobowiązania krótkoterminowe 804 734563 963171 589122 617
Kapitał własny 1 454 1241 459 460310 054317 315

Kursy wymiany zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych

 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4,6899
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku – 4,6883
 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2021 roku – 4,5994
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku – 4,5775

Podstawowe wskaźniki

Za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.Za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
Rentowność aktywów (ROA)(0,03)1,06
Rentowność kapitałów własnych (ROE)(0,06)1,61
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE)(0,53)2,4

Wynik netto

20 10 0 -10 -20 -30 -40 2021 2022 Wynik na spr z edaży P oz ostała działalność opera c yjna Działałaność finans o wa P oda t ek 23,5 mln zł 30 -33,6 -4,7 8,1 5,9 -0,8

Ujemny wynik finansowy netto w wysokości 0,8 mln zł był niższy o 24,3 mln zł w porównaniu do 2021 r. (dodatni wynik finansowy w wysokości 23,5 mln zł w 2021 r.):

 • -33,6 mln zł; niższy wynik ze sprzedaży:
  • +208,1 mln zł; wyższe przychody ze sprzedaży o 23%, głównie z tytułu wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 234,5 mln zł przy jednocześnie niższym wolumenie sprzedaży ciepła i energii elektrycznej oraz niższe przychody z tytułu sprzedaży towarów o 21,6 mln zł (głównie niższy wolumen odsprzedaży energii elektrycznej),
  • -239,3 mln zł; wyższe koszty wytworzenia:
   • -230 mln zł wyższe koszty zmienne (wzrost rezerwy na zakup uprawnień CO2 o 202,4 mln zł, wzrost kosztów paliwa o 25 mln zł z tytułu wzrostu ceny, wolumen zużycia węgla był niższy o ok.1% oraz wyższej ceny biomasy, wolumen zużycia biomasy był niższy o ok.41%, ze względu na planowany remont kotła K2 w okresie od sierpnia do połowy listopada 2022 r., wyższe pozostałe koszty zmienne o 2,5 mln zł),
   • -32,8 mln zł wyższe koszty stałe (głównie wzrost kosztów amortyzacji o 17,1 mln zł, wzrost kosztów pracy o 7,4 mln zł oraz koszty usług o 7,5 mln zł),
   • +21,0 mln zł niższa wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym: +20,6 mln zł z powodu niższego wolumenu zakupionej energii elektrycznej do odsprzedaży oraz +0,4 mln zł z tytułu odsprzedaży niższego wolumenu uprawnień do emisji CO2,
  • -2,5 mln zł; wzrost kosztów sprzedaży o -5,1 mln zł i spadek kosztów ogólnego zarządu o 2,6 mln zł,
 • -4,7 mln zł; niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w tym:
  • -4,9 mln zł spadek rezerwy na rekultywację składowisk,
  • +2,1 mln zł zwrot podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 z tytułu opodatkowania infrastruktury kolejowej,
  • -1,9 mln zł pozostałe zmniejszenia,
 • +8,1 mln zł; wyższy wynik na działalności finansowej:
  • +9,6 mln zł wyższe odsetki w systemie cash-pooling,
  • -1,5 mln zł wyższe odsetki z tytułu leasingu oraz wyższe koszty dyskonta związanego z rezerwą na rekultywację,
 • +5,9 mln zł; niższy podatek dochodowy.

Przychody

1200 1100 1000 900 800 700 600 2021 P oz ostałe 2022 Ciepło Energia elekt r yczna C ertyfikaty Rynek Mo c y W sparcie w yso k ospr a wnej k ogeneracji ga z o wej 851,5 -12,0 234,5 3,5 1,8 1,9 0,1 1081,3 mln zł

Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 229,8 mln zł (21%) w porównaniu do 2021 r., głównie z tytułu:

 • +234,5 mln zł; wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej o 81%. Spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej wyniósł 7% przy średniej cenie energii elektrycznej wyższej o ok. 76% w porównaniu do 2021 r.,
 • +3,5 mln zł; wyższe przychody z certyfikatów zielonych związane są ze sprzedażą certyfikatów wyprodukowanych w latach 2020-2022, przy niższej produkcji z biomasy o ok. 34% w 2022 r.
 • +1,8 mln zł; wyższe przychody z Rynku Mocy – mechanizm wsparcia, który pierwszy raz zaczął obowiązywać w 2021 r. Spółka otrzymuje wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz za realizowanie zobowiązania do dostawy określonej mocy do systemu w okresie zagrożenia,
 • +1,9 mln zł; wyższe przychody z tytułu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, otrzymywane na podstawie ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji zastępującej istniejący do 2020 r. mechanizm certyfikatów żółtych i czerwonych,
 • +0,1 mln zł; wyższe pozostałe przychody,
 • -12,0 mln zł;niższe przychody ze sprzedaży ciepła o 23%, jako efekt niższego wolumenu sprzedaży o 7% przy wyższych o 2,5% cenach wynikających z taryfy dla ciepła.

Koszty stałe i zmienne

Koszty stałe

0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 2021 2022 K os z ty pra c y Remonty Amortyzacja Usługi P oz ostałe k os z ty -321,7 -7,4 -2,2 -17,1 -7,5 1,3 -354,6 mln zł

Koszty stałe wzrosły o 32,9 mln zł w porównaniu do 2021 r.

Koszty osobowe wzrosły o 7,4 mln zł. Przyczyną wzrostu wynagrodzeń osobowych była zmiana ich wysokości w wyniku porozumień zawartych przez zarząd Spółki z organizacjami związkowymi. Stan zatrudnienia spadł o 3 etaty (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r. 403 osoby, stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r. 406 osób; przeciętne zatrudnienie w 2022 r. 407 osób, przeciętne zatrudnienie w 2021 r. 406 osób).

Koszty remontów wzrosły o 2,2 mln zł z tytułu odmiennego zakresu remontów na 2022 r. w porównaniu do 2021 r.

Amortyzacja wzrosła o 17,1 mln zł ze względu na: zakup nowych środków trwałych (wzrost o 15,2 mln zł), wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych (wzrost o 3,3 mln zł) oraz zmianę okresów żywotności środków trwałych (spadek o 1,4 mln zł).

Usługi i pozostałe koszty stałe wzrosły o 7,4 mln zł z tytułu wyższych kosztów usług zarządzania handlowego zdolnościami wytwórczymi oraz wyższych kosztów eksploatacji.

Koszty zmienne

0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 -900 2021 2022 K os z ty pali w o we Upr a wnienia C O 2 P oz ostałe k os z ty zmienne -25,1 -501,9 -202,4 -2,5 -731,9 mln zł

Koszty zmienne wzrosły o 230,0 mln zł w porównaniu do 2021 r.

Koszty paliwowe wzrosły o 25,1 mln zł:

 • -17,3 mln zł; wyższe koszty zakupu węgla: +2,6 mln zł niższy wolumen spalonego węgla (w 2022 r.: 16 967 TJ, w 2021 r.: 17 154 TJ), -19,9 mln zł wyższa cena węgla o ok.12%,
 • -2,6 mln zł; wyższe koszty zużycia biomasy: -14,0 mln zł wyższa cena biomasy o ok.7%,+11,4 mln zł niższy wolumen spalonej biomasy (w 2022 r.: 801 TJ, w 2021 r.: 1 360 TJ),
 • -5,2 mln zł; wyższe koszty paliw płynnych i chemikaliów.

Koszty niedoboru i zakupu CO2 wzrosły o 202,4 mln zł (111%) w efekcie głównie wyższej ceny zakupu brakujących uprawnień.

Niedobór uprawnień liczony jako różnica pomiędzy rzeczywistą emisją a przyznanym limitem darmowych uprawnień do emisji w 2022 r. wyniósł 1 470 504 Mg i był niższy o ok. 0,8% aniżeli w 2021 r. (1 482 443 Mg). Średnia cena zakupu uprawnień była wyższa o 113% aniżeli w 2021 r.

Limit darmowych uprawnień CO2 przyznawanych jednostkom wytwórczym Spółki wyniósł 113 029 Mg w 2022 r. (114 744 Mg w 2021 r.). Emisja CO2 w 2022 r. była niższa aniżeli w 2021 r. o ok.1% z tytułu niższej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Darmowe uprawnienia CO2 otrzymane w 2022 r. pokryły 7% emisji, uprawnienia CO2 otrzymane w 2021 r. pokryły również 7% emisji.

Pozostałe koszty zmienne wzrosły o 2,5 mln zł:

 • -3,0 mln zł; wzrost kosztów usług i transportu,
 • -1,4 mln zł; wzrost kosztów zakupu energii na potrzeby własne i wzrost kosztów ochrony środowiska,
 • +1,1 mln zł; spadek pozostałych kosztów usług przesyłowych energii,
 • +0,8 mln zł; spadek kosztów zagospodarowania odpadów.

Przepływy pieniężne

200 100 0 -100 -200 -300 -400 2021 2022 Działalność opera c yjna Działalność i n westy c yjna wpły w y Działalność i n westy c yjna w ydatki Działalność finans o wa wpły w y Działalność finans o wa w ydatki 20,6 128,4 12,0 -444,8 299,8 -11,8 4,2 mln zł 300