Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Grupy

Wybrane dane finansowe
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów w tys. złw tys. EURO
Za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.Za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.Za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.Za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
Przychody ze sprzedaży1 812 2011 434 506386 537313 382
Koszt własny sprzedaży(1 544 492)(1 233 460)(329 435)(269 461)
Przychody/(koszty) z tytułu rekompensat KDT1 996(57 655)426(12 595)
Zysk na działalności operacyjnej160 76966 80434 29214 594
Zysk przed opodatkowaniem189 53872 77440 42815 898
Zysk netto 151 98256 78732 41712 406
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej149 53456 25431 89512 290
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym2 448533522116
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w zł/EURO)10,043,782,140,82
Inne całkowite dochody netto(1 694)3 886(361)849
Całkowite dochody ogółem150 28860 67332 05613 255
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej425 557280 25090 77061 223
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(629 686)(339 137)(134 310)(74 088)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej187 37566 72839 96714 577
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowejNa dzień 31 grudnia 2022 r.Na dzień 31 grudnia 2021 r.Na dzień 31 grudnia 2022 r.Na dzień 31 grudnia 2021 r.
Aktywa trwałe2 363 9302 005 650504 047436 068
Aktywa obrotowe1 166 9081 201 207248 813261 166
Aktywa razem 3 530 8383 206 857752 860697 234
Zobowiązania długoterminowe 612 879683 626130 681148 634
Zobowiązania krótkoterminowe 1 026 038776 830218 776168 898
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej1 882 7361 739 633401 445378 231
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących9 1856 7681 9581 471
Kapitał własny razem1 891 9211 746 401403 403379 702
Liczba akcji (w tys. szt.)14 90014 90014 90014 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)126,97117,2127.0725,48

Kursy wymiany zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:

 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4,6899
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku – 4,6883
 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2021 roku – 4,5994
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku – 4,5775

Podstawowe wskaźniki

Za rok zakończonyZa rok zakończony
31 grudnia 2022 r.31 grudnia 2021 r.
Rentowność aktywów (ROA)4,31,77
Rentowność kapitałów własnych (ROE)8,033,25
Zwrot z kapitału zaangażowanego (ROCE)8,794,13

Skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej

Skonsolidowany wynik netto

120 100 80 60 40 20 0 2021 2022 Wynik na spr z edaży bez K D T Przychody z tytułu re k ompensat K D T P oz ostała działalność opera c yjna Działałaność finans o wa P oda t ek mln zł 200 140 160 180 56,8 38,7 59,6 -4,3 22,8 -21,6 152,0

Skonsolidowany wynik netto w wysokości 152,0 mln zł był wyższy o 95,2 mln zł w porównaniu do 2021 r., głównie ze względu na:
+38,7 mln zł wzrost wyniku ze sprzedaży, w tym:
+377,7 mln zł wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym głównie: +424,9 mln zł wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, -8,3 mln zł spadek przychodów z Rynku Mocy, -12,2 mln zł spadek przychodów ze sprzedaży ciepła w wyniku spadku wolumenu sprzedaży,
-311,0 mln zł wzrost kosztu własnego sprzedaży, w tym: wzrost kosztów zmiennych o 273,7 mln zł (wzrost kosztów uprawnień do emisji CO₂ o 264,4 mln zł, kosztów paliwowych o 6,1 mln zł), wzrost kosztów stałych o 62,7 mln zł oraz wyższa wartość sprzedanych towarów i materiałów o 2,3 mln zł,
-28,0 mln złwzrost kosztów sprzedaży o -30,3 mln zł i spadek kosztów ogólnego zarządu o 2,3 mln zł,

+59,6 mln zł: niższe koszty z tyt. KDT, zmiana szacunków,

-4,3 mln zł: niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w tym:
-4,9 mln zł spadek rezerwy na rekultywację składowisk,
-1,5 mln zł pozostałe zmniejszenia,
+2,1 mln zł zwrot podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 z tytułu opodatkowania infrastruktury kolejowej w KOGENERACJI S.A.

+22,8 mln zł: wzrost wyniku na działalności finansowej, w tym głównie: wyższe przychody z tytułu cash-pool o 32,8 mln zł, wyższe koszty z tytułu dyskonta KDT o 8,2 mln zł a także wyższe odsetki z tytułu leasingu oraz wyższe koszty dyskonta związanego z rezerwą na rekultywację o 1,8 mln zł,

-21,6 mln zł:  wyższy podatek dochodowy.

Skonsolidowane przychody

2000 1600 1800 1400 1200 1000 800 600 2021 P oz ostałe 2022 Ciepło Energia elekt r yczna C ertyfikaty Rynek Mo c y W sparcie w yso k ospr a wnej k ogeneracji ga z o wej 1434,5 -12,3 424,9 3,5 -8,3 1,9 -32,0 1812,2 mln zł

Wyższe przychody ze sprzedaży o 377,7 mln zł w porównaniu do 2021 r. (+26%), głównie z powodu:

+424,9 mln zł: wyższe przychody ze sprzedaży energii, w tym:
+234,5 mln zł w Jednostce Dominującej wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej o ok. 76% oraz niższy wolumen sprzedaży o 7%),
+190,5 mln zł w EC Zielona Góra S.A. wyższa średnia cena sprzedaży energii elektrycznej o ok.93% oraz niższy wolumen sprzedaży o 21% (efekt dłuższego, planowanego postoju bloku gazowo-parowego w 2022 r. związanego z modernizacją turbiny gazowej),

+3,5 mln zł: wyższe przychody ze sprzedaży certyfikatów zielonych w KOGENERACJI S.A.,

+1,9 mln zł: wyższe przychody ze wsparcia wysokosprawnej kogeneracji gazowej w KOGENERACJI S.A.,

-12,3 mln zł: niższe przychody z tytułu sprzedaży ciepła, w tym o 12,0 mln zł w KOGENERACJI S.A. oraz niższe przychody o 0,3 mln zł w EC Zielona Góra S.A. Wolumen sprzedaży ciepła: spadek o 7% w KOGENERACJI S.A. i spadek o 10% w EC Zielona Góra S.A. Cena: pozytywny wpływ wzrostu średnich cen ciepła,

-8,3 mln zł: niższe przychody z Rynku Mocy: -10,1 mln zł w EC Zielona Góra S.A. oraz +1,8 mln zł w KOGENERACJI S.A.,

-32,0 mln zł: niższe pozostałe przychody, głównie niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów o 32,3 mln zł, w tym niższe przychody z odsprzedaży energii elektrycznej o 21,3 mln zł i niższe przychody ze sprzedaży uprawnie do emisji CO₂ o 10,3 mln zł.

Koszty stałe i zmienne skonsolidowane

Koszty stałe

-200 -250 -300 -350 -400 -450 -500 2021 2022 K os z ty pra c y Remonty Amortyzacja Usługi P oz ostałe k os z ty -419,6 -11,2 -1,9 -17,0 -12,7 -482,3 mln zł -19,9

Koszty stałe były wyższe o 62,7 mln zł w porównaniu do 2021 r., głównie z tytułu wzrostu kosztów amortyzacji i kosztów pracy.

Koszty osobowe wzrosły o 11,2 mln zł. Przyczyną wzrostu wynagrodzeń osobowych była zmiana ich wysokości w wyniku porozumień zawartych przez zarządy spółek Grupy z organizacjami związkowymi.

Koszty remontów wzrosły o 1,9 mln zł ze względu na odmienny zakres remontów w 2022 r. w porównaniu do 2021 r., głównie w Jednostce Dominującej.

Amortyzacja wzrosła o 17,0 mln zł: 17,1 mln zł w KOGENERACJI S.A. ze względu na: zakup nowych środków trwałych (wzrost o 15,2 mln zł), wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych (wzrost o 3,3 mln zł) oraz zmianę okresów żywotności środków trwałych (spadek o 1,4 mln zł) oraz spadek kosztów amortyzacji w EC Zielona Góra S.A. 0,1 mln zł.

Usługi i pozostałe koszty stałe wzrosły o 12,7 mln zł z tytułu wyższych kosztów umów o zarządzanie handlowe zdolnościami wytwórczymi.

Pozostałe koszty stałe wzrosły o 19,9 mln zł, głównie z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny: 20,2 mln zł w EC Zielona Góra S.A. i 0,6 mln zł w KOGENERACJI S.A.

Koszty zmienne

-400 -500 -600 -700 -800 -900 -1000 -1100 2021 2022 K os z ty pali w o we Upr a wnienia C O 2 P oz ostałe k os z ty zmienne -6,1 -773,1 -264,4 -3,2 -1046,8 mln zł

Koszty zmienne były wyższe o 273,7 mln zł w porównaniu do 2021 r.

Koszty z tytułu niedoboru i zakupu CO2 wzrosły o 264,4 mln zł (202,4 mln zł w KOGENERACJI S.A., 62,0 mln zł w EC Zielona Góra S.A.). Wzrost kosztów był efektem dwóch czynników: wyższej ceny zakupu brakujących uprawnień oraz wyższego niedoboru uprawnień.

Średnia cena zakupu uprawnień dla Grupy była wyższa o ok. 122% aniżeli w 2021 r. Darmowe uprawnienia CO2 otrzymane w 2022 r. pokryły 6,5% emisji w Grupie: 7% emisji w KOGENERACJI S.A. i 4% w EC Zielona Góra S.A. Emisja CO2 w Grupie była niższa o ok. 6% aniżeli w 2021 r. ze względu na niższą produkcję ciepła i energii elektrycznej.

Koszty paliwowe wzrosły o 6,1 mln zł:

 • -17,3 mln zł; wyższe koszty zakupu węgla: +2,6 mln zł niższy wolumen spalonego węgla (w 2022 r.: 16 967 TJ, w 2021 r.: 17 154 TJ), -19,9 mln zł wyższa cena węgla o ok.12%,
 • -2,6 mln zł; wyższe koszty zużycia biomasy: -14,0 mln zł wyższa cena biomasy o ok.7%,+11,4 mln zł niższy wolumen spalonej biomasy (w 2022 r.: 801 TJ, w 2021 r.: 1 360 TJ),
 • +19,0 mln zł; niższe koszty zużycia gazu w EC Zielona Góra S.A z powodu niższego wolumenu zużycia gazu o 20% (planowy postój bloku gazowo – parowego związany z modernizacją turbozespołu gazowego) i wyższej ceny zużycia o 14%,
 • -5,2 mln zł; wyższe koszty paliw płynnych i chemikaliów.

Pozostałe koszty zmienne wzrosły o 3,2 mln zł:

 • -3,0 mln zł; wzrost kosztów usług i transportu,
 • -2,1 mln zł; wzrost kosztów zakupu energii na potrzeby własne,
 • +1,1 mln zł; spadek pozostałych kosztów usług przesyłowych energii,
 • +0,8 mln zł; spadek kosztów zagospodarowania odpadów.

Skonsolidowane przepływy pieniężne

400 500 300 200 100 0 -100 -200 2021 2022 Działalność opera c yjna Działalność i n westy c yjna wpły w y Działalność i n westy c yjna w ydatki Działalność finans o wa wpły w y Działalność finans o wa w ydatki 21,9 425,6 mln zł 600 34,5 -664,2 199,9 -12,5 5,2