Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat
Podatek dochodowy za rok bieżący(85 790)(22 934)
Podatek odroczony 48 234 6 947
Obciążenia podatkowe wykazywane w rachunku zysków i strat(37 556)(15 987)
Podatek dochodowy wykazywany w innych całkowitych dochodach
Od zysków i strat aktuarialnych z wyceny rezerw
na świadczenia pracownicze
(60)(196)
Od wyceny instrumentów zabezpieczających 457(716)
Obciążenie podatkowe ujęte w innych całkowitych dochodach (kapitale własnym) 397(912)
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów(37 159)(16 899)
Efektywna stopa podatkowa
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.

%
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.

tys. zł
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.

%
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.

tys. zł
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem189 53872 774
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową19,00%(36 012)19,00%(13 827)
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe)1,62%(3 068)4,95%(3 600)
Przychody niepodlegające opodatkowaniu
(różnice trwałe)
(0,83%)1 569(1,46%)1 060
Rozliczenie deklaracji CIT-80,02%(45)(0,52%)380
19,81% (37 556) 21,97% (15 987)