KOGENERACJA S.A. spełnia wymogi prawa określone w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego.

KOGENERACJA S.A. posiada stosowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, a także na obrót i dystrybucję energii elektrycznej.

W rozliczeniach z odbiorcami energii Spółka stosuje ceny, których wysokość ustalona została w taryfach.

Taryfa dla ciepłaTaryfa na energię elektryczną
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywała XXII Taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją z dnia 17 grudnia 2021 r. (OWR.4210.52.2021.1276.XXII.AM). Decyzją Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2005 r. (OWR-4211-5(4)/2005/1276/SS) Spółka uzyskała zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryfy na energię elektryczną.
Prezes URE decyzją z dnia 6 czerwca 2022 r. (OWR.4210.52.2021.1276.XXII.AM) zatwierdził zmianę XXII Taryfy dla ciepła. Zmiana została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 lipca 2022 r.
W dniu 16 grudnia 2022 r. Prezes URE zatwierdził XXIII Taryfę dla ciepła, która będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami KOGENERACJI S.A.
od dnia 1 stycznia 2023 r.
Taryfa na dystrybucję energii elektrycznej
Decyzją Prezesa URE z dnia 15 października 2020 r. (4211.20.2020.1276.VIII.AM) zatwierdzono VIII Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Nowe stawki opłat zostały wprowadzone w rozliczeniach z odbiorcami z dniem 1 listopada 2020 r. na okres 12 miesięcy. W dniu 16 kwietnia 2021 r. decyzją Prezesa URE (4211.3.2021.1276.VIII.AM) zatwierdzono zmianę ww. taryfy, która została wprowadzona do stosowania
od dnia 1 maja 2021 r. i obowiązywała do 31 stycznia 2022 r.
Decyzją Prezesa URE z dnia 17 stycznia 2022 r. (OWR.4211.21.2021.1276.IX.AM) zatwierdzono X Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Taryfa została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 lutego 2022 r.

Specustawy

Tarcza antyinflacyjna

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. dotychczasowa stawka VAT 23% została obniżona dla energii elektrycznej do 5%, a dla energii cieplnej i gazu do 8%.

W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dla energii elektrycznej i energii cieplnej stawka podatku VAT wynosiła 5%, a dla gazu 0%. Z dniem 1 stycznia 2023 r. przywrócono podstawowe stawki 23% dla energii elektrycznej, cieplnej i gazu.

Nowelizacje rozporządzenia taryfowego dla ciepła

W 2022 r. w związku z bardzo dynamicznymi podwyżkami cen nośników energii, w szczególności gazu, węgla oraz biomasy wywołanymi wojną na Ukrainę oraz brakiem możliwości przenoszenia sygnałów kosztowych przez dotychczas stosowane metody taryfowania ciepła dla kogeneracji, dokonano kilku nowelizacji w rozporządzeniu taryfowym dla ciepła w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania i poprawy warunków ekonomicznych działania zarówno ciepłowni, jak i elektrociepłowni:

1. Nowelizacja rozporządzenia taryfowego dla ciepła z dnia 23 grudnia 2021 r., wejście w życie 25 stycznia 2022 r. Główne zmiany:
-określenie minimalnego poziomu uzasadnionego planowanego przychodu przedsiębiorstwa energetycznego będącego podstawą kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji,
– określenie minimalnego poziomu uzasadnionego planowanego przychodu przedsiębiorstwa energetycznego stanowiącego podstawę kalkulacji cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła dla danego źródła ciepła, dla którego nie stosuje się uproszczonego sposobu kalkulacji,
– zmiana parametrów stosowanych przy wyznaczaniu wskaźnika wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła dla źródeł ciepła, dla których przedsiębiorstwo energetyczne stosuje uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat (tzw. +1%),
– ograniczenia w stosowaniu przepisów określających możliwość zastosowania minimalnego poziomu uzasadnionego planowanego przychodu w kalkulacji cen i stawek opłat oraz podwyższonego wskaźnika wzrostu przychodu,
– zmiana parametrów stosowanych przy wyznaczaniu uzasadnionej wysokości zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło.

2. Nowelizacja z dnia 14 marca 2022 r. Kluczowe zmiany:
– ustalenie sposobu uwzględniania kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 w kosztach uzasadnionych w taryfie ustalonej metodą kosztową,
– zmiana definicji współczynnika „k” – zgodnie ze zmianą „k” oznacza zmianę kosztów obciążających jednostkę produkowanego ciepła w jednostkach kogeneracji wynikającą z istotnej zmiany warunków wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne w takim zakresie, w jakim koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą obciążać produkcję ciepła w okresie obowiązywania wskaźnika referencyjnego, a nie obciążały jej w okresie poprzedzającym okres ustalania tego wskaźnika,
– możliwości wystąpienia o zmianę taryfy przed upływem okresu jej obowiązywania.

W 2022 r. spółki Grupy wystąpiły o zmianę taryfy przed upływem okresu jej obowiązywania.

3. Nowelizacja rozporządzenia taryfowego dla ciepła z dnia 23 listopada 2022 r.:
– zmiana § 13 ust. 6 rozporządzenia, która odzwierciedli możliwość zwiększenia wzrostu planowanego przychodu, zgodnie z publikowanym przez Prezesa URE wskaźnikiem referencyjnym, którego wartość ustalana jest na podstawie „wielkości k” – tj. zmiany kosztów obciążających jednostkę produkowanego ciepła w jednostkach kogeneracji wynikającą z istotnej zmiany warunków wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne w takim zakresie, w jakim koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą obciążać produkcję ciepła w okresie obowiązywania wskaźnika referencyjnego, a nie obciążały jej w okresie poprzedzającym okres ustalania tego wskaźnika. Nowelizacja pozwoli uwzględnić istotną zmianę w zakresie zmiany kosztów wykonywania działalności gospodarczej obciążającej wytwarzanie ciepła w kogeneracji,
– wprowadzenie możliwości doliczenia kwoty do ceny taryfowej ciepła – ze względu na zmiany w otoczeniu regulacyjnym, które nie mogły być uwzględnione w taryfach i w konsekwencji nie zostały odzwierciedlone w przychodach przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło w kogeneracji zgodnie z rozporządzeniem można było do ceny ciepła doliczyć kwotę:
1) 22 zł/GJ – w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami węglowymi,
2) 30 zł/GJ – w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi.

Grupa zastosowała mechanizm określony w obowiązującej nowelizacji rozporządzenia taryfowego – jako rozwiązanie umożliwiające częściowe pokrycie kosztów produkcji ciepła. W dniu 14 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła KOGENERACJI S.A., która została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 stycznia 2023 r. W dniu 29 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła dla EC Zielona Góra S.A., która została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 17 stycznia 2023 r.