Model biznesowy

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 418MWe i cieplnej 1 080MWt. KOGENERACJA S.A. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie skojarzonym.

Jako producent ciepła dla Wrocławia i okolic, Spółka pokrywa potrzeby na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne oraz jest producentem energii elektrycznej stanowiącej część krajowego systemu elektroenergetycznego. Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej odbywa się w procesie skojarzonym, co zapewnia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwarzania, tj. najbardziej efektywne wykorzystanie energii chemicznej paliw pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki zawodowej. Paliwo, które wykorzystuje się do produkcji ciepła sieciowego i energii elektrycznej to głównie węgiel kamienny i biomasa.

Model biznesowy KOGENERACJI S.A.

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Spółka wytwarza energię elektryczną w kogeneracji w bloku gazowo – parowym (BGP) o mocy zainstalowanej 198MW oraz jest właścicielem sieci ciepłowniczej i dystrybutorem ciepła.

Wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucja ciepła
Głównym produktem wytwarzanym w układzie skojarzonym w KOGENERACJI S.A. jest ciepło. Sprzedawane jest ono do klientów lokalnych (Wrocław, Siechnice) w postaci ciepłej wody.

Cena ciepła jest regulowana (taryfy dla ciepła podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE). Odbiorcą hurtowym ciepła jest przedsiębiorstwo dystrybucji Fortum Wrocław. Prowadzona jest także bezpośrednia sprzedaż ciepła do klientów indywidualnych. Spółka prowadzi też dystrybucję ciepła na własnej sieci w Siechnicach.

EC Zielona Góra S.A. również wytwarza ciepło w układzie skojarzonym oraz dodatkowo jest właścicielem sieci ciepłowniczej i dystrybutorem ciepła. Jest jedynym źródłem ciepła zasilającym system ciepłowniczy w Zielonej Górze na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. jest właścicielem tego systemu). Udział Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. w rynku ciepła w Zielonej Górze wynosi 46 %. Długość sieci ciepłowniczych wynosi 128,04 km (w tym 80,61 km to sieci preizolowane). Spółka posiada 7 lokalnych kotłowni gazowych, które będą sukcesywnie podłączane do sieci ciepłowniczej w kolejnych latach.

Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej
Energia elektryczna w KOGENERACJI S.A. wytwarzana jest w procesie skojarzenia z ciepłem przez 3 jednostki wytwórcze: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie i przesyłana do rozdzielni dystrybutorów. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem spółki obrotu PGE Energia Ciepła S.A. oraz PGE S.A.

W EC Zielona Góra S.A. od sierpnia 2004 r. energia elektryczna produkowana jest głównie w BGP w procesie skojarzenia, z paliwa gazowego (gaz z lokalnych źródeł).

Wytwarzanie i sprzedaż praw majątkowych
KOGENERACJA S.A. uzyskuje świadectwa pochodzenia głównie z produkcji energii zielonej ze spalania biomasy (certyfikaty zielone).

Obrót certyfikatami odbywa się za pośrednictwem spółki PGE S.A. Spółki realizują obowiązek umorzenia certyfikatów w związku ze sprzedażą energii do odbiorców końcowych także za pośrednictwem spółki PGE S.A.

Obrót uprawnieniami do emisji CO2
Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO2 jest realizowany w Grupie za pośrednictwem spółki obrotu PGE S.A. Spółki niezależnie umarzają pozwolenia do emisji CO2 w powiązaniu z rzeczywistą emisją.

Struktura Grupy Kapitałowej

W skład Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. wchodzi Jednostka Dominująca KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz 1 jednostka zależna Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. KOGENERACJA S.A. posiada 98,4% udziału w kapitale i głosach EC Zielona Góra S.A. Wskaźniki w raporcie niefinansowym zostały zaprezentowane osobno dla każdego z powyższych podmiotów. Jednostką Dominująca najwyższego szczebla jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.).

Certyfikowane systemy zarządzania

W każdej spółce Grupy funkcjonują Zintegrowane Systemy Zarządzania, które swoim zakresem obejmują:
1. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015,
2. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015,
3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 45001:2018,
4. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

Powyższe systemy podlegają corocznym audytom prowadzonym przez niezależne jednostki certyfikujące.

Zarządzanie ryzykiem

W Spółkach Grupy obowiązuje Procedura Korporacyjnego Zarządzania Ryzykiem. Procedura określa organizację działań kontrolnych zapewniających prawidłowe zarządzanie ryzykiem w Grupie. Dodatkowo w tym obszarze obowiązują Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym, Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym w działalności handlowej oraz Regulamin audytu wewnętrznego.

Zarząd każdej ze Spółek prowadzi niezależny monitoring ryzyk: finansowych, prawnych i środowiskowych, operacyjnych, rynkowych i związanych z opinią publiczną i mediami oraz inwestycyjnych. Mapy ryzyk przestawiane są na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Identyfikując ryzyka wraz z analizą prawdopodobieństwa ich wystąpienia i możliwego wpływu na Spółkę wybrano kluczowe ryzyka niefinansowe.

Kluczowe ryzyka niefinansowe
Poziom ryzyka
niski

średni
wysokiDziałania mitygujące
i narzędzia służące zarządzaniu ryzykiem
Perspektywa ryzyka w kolejnym okresie
spadekwzroststabilna
poziom niskiryzyko, które nie stwarza zagrożenia i może być tolerowane
poziom średni ryzyko, co do którego powinna być przygotowana odpowiednia reakcja, oparta na analizie kosztów i korzyści
poziom wysokiryzyko nietolerowalne, wymagające podjęcia bezzwłocznej i aktywnej reakcji na ryzyko, zmierzającej do jednoczesnego zmniejszenia możliwych skutków oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia
Ryzyka operacyjne związane z realizacją bieżących procesów gospodarczychZasoby ludzkie - związane z zapewnieniem kadry o odpowiednim doświadczeniu, kompetencjach i zdolnościach do realizacji określonych zadań
Najważniejsze działania:
• Odpowiednie ukształtowanie procesu następstwa pokoleniowego;
• Kształtowanie przyjaznych warunków pracy i płacy oraz zapewnienie pracownikom rozwoju zawodowego;
• Informowanie o zagrożeniach, obostrzeniach i zasadach związanych z COVID-19;
• Zapewnienie odpowiednich płaszczyzn oraz profesjonalnej obsługi dialogu ze stroną społeczną;
• Inicjatywa pracodawcy w zakresie zmian, ukierunkowanych na poprawę sytuacji pracowników z uwzględnieniem otoczenia biznesowego i uregulowań GK PGE;
Dialog społeczny - związany z utrzymaniem konstruktywnego i efektywnego dialogu ze stroną społeczną
Ryzyka regulacyjno-prawne związane ze spełnieniem wymagań przewidzianych w przepisach prawaOchrona środowiska - wynikająca z przepisów określających wymogi środowiskowe, jakie powinny spełniać instalacje energetyczne oraz zasad korzystania ze środowiska naturalnego
Najważniejsze działania:
• Monitorowanie przepisów i regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska;
• Wdrożenie i stosowanie wewnętrznych standardów ochrony środowiska oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi;

• Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony środowiska;
• Systematyczne przeglądy sposobu realizacji zobowiązań w obszarach środowiskowych;
• Odpowiednie zarządzanie odpadami powstającymi w procesie produkcyjnym (w tym: ich odzysk lub unieszkodliwianie);
• Zapewnienie systematycznego przeprowadzania pomiarów kontrolnych wielkości emisji i procesu technologicznego przez uprawnione jednostki;
• Stosowanie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad organizacji bezpiecznej pracy;
• Szkolenie pracowników i wykonawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Kontrola środowiska pracy.
• Kontrola środowiska pracy.
Bezpieczeństwo pracowników – związane z niezapewnieniem bezpiecznych warunków pracy
Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością
Grupy KOGENERACJA S.A.

W procesie zarządzania i podejmowania decyzji analizowane są w szczególności poniższe kluczowe wskaźniki niefinansowe:

  • Całkowita liczba wypadków związanych z pracą pracowników,
  • Całkowita liczba wypadków związanych z pracą podwykonawców,
  • Zużycie surowców,
  • Ślad węglowy, emisje do atmosfery,
  • Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku i koszty szkoleń,
  • Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach).