Polityki i zarządzanie obszarem: Środowisko

Zagadnienia klimatu zostały ujęte w Strategii Spółki. Zwiększenie konkurencyjności aktywów i ograniczanie wpływu procesu wytwarzania na środowisko jest jednym z celów Strategii Spółki.

Grupa zidentyfikowała i udokumentowała istotne obszary wpływu działalności na środowisko naturalne. Utrzymywane są certyfikowane systemy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001: 2015. Systemy są monitorowane i audytowane przez niezależne jednostki certyfikujące. W Jednostce Dominującej certyfikat jest ważny do 30 maja 2025 roku oraz w spółce zależnej certyfikat jest ważny do 6 lipca 2024 roku.

Niezależne Zintegrowane System Zarządzania (ZSZ) w KOGENERACJI S.A. i EC Zielona Góra S.A. funkcjonują w oparciu o Politykę Ochrony Środowiska w Grupie Kapitałowej PGE. W 2021 roku w spółkach Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. zostały przyjęte zaktualizowane Deklaracje Zarządów w sprawie Polityki Środowiskowej zobowiązujące władze tych spółek do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz zapobiegania zanieczyszczeniom.

Mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowiska naturalnego Spółka realizuje politykę środowiskową poprzez:

 • planowanie rozwoju Spółki w oparciu o nowoczesne i przyjazne środowisku technologie, spełniające kryterium najlepszych dostępnych technik,
 • identyfikację wszystkich aspektów środowiskowych, ich okresowe przeglądy oraz stałe nadzorowanie aspektów znaczących,
 • minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez odpowiednie zarządzanie we wszystkich obszarach działalności Spółki,
 • racjonalne i oszczędne zużycie paliw i energii elektrycznej,
 • podejmowanie działań prewencyjnych, mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniom awarii,
 • podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania pracowników na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • wsparcie i uczestnictwo w propagowaniu idei ochrony środowiska w społecznych inicjatywach lokalnych.

Grupa wytwarza energię w sposób przyjazny środowisku dzięki wykorzystaniu efektywnych technologii, do których należy wysokosprawna kogeneracja, czyli produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Ciepło w postaci gorącej wody jest dostarczane do odbiorców za pośrednictwem miejskich sieci ciepłowniczych.

Proces kogeneracji (produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu) charakteryzuje się dużo wyższą efektywnością niż oddzielne wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni i ciepła w ciepłowni. Zawarta w paliwie energia pierwotna w elektrociepłowniach jest przetwarzana na ciepło i elektryczność ze sprawnością ok. 80%, gdy dla porównania średnia sprawność polskich elektrowni wynosi 36%. Dzięki mniejszemu zużyciu paliwa i wody oraz niższej emisji kogeneracja jest dużo bardziej przyjazna dla środowiska.

Przyjęta polityka zarządzania obszarem środowiskowym podlega weryfikacji prowadzonej zarówno w trakcie audytów wewnętrznych jak i przez zewnętrzne niezależne instytucje (np. audyt ZSZ, audyt emisji CO2).

Kary pieniężne za nieprzestrzegania prawa i regulacji dot. ochrony środowiska 
KOGENERACJA S.A.EC Zielona Góra S.A.
Za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.Za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.Za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.Za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
Wartość kar pienięznych nałożonych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska0000

Decyzją z dnia 22 września 2022 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 982 zł za przekroczenie o 3,1 dB w porze nocy dopuszczalnego poziomu hałasu dla EC Czechnica za rok 2021. Decyzją WIOŚ z 23 listopada 2022 r. kara została zaliczona na poczet zrealizowanej modernizacji.

Decyzją z dnia 16 grudnia 2022 r. WIOŚ nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 43 009 zł za odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z IMOS z przekroczeniem warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Decyzją z dnia 4 lipca 2022 r. termin płatności został odroczony do dnia 3 marca 2023 r. Warunkiem odroczenie jest terminowa realizacja przedsięwzięcia mającego na celu poprawę jakości parametrów odprowadzanych ścieków z oczyszczalni, w tym modernizację instalacji IMOS.

Paliwa, energia i inne surowce

Naszym nadrzędnym celem jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej zgodnie z oczekiwaniami i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Grupa dokłada starań, aby zapewnić rosnące potrzeby energetyczne z jednoczesną dbałością o jakość powietrza w obliczu zmian klimatycznych i wyczerpywania się surowców. Grupa regularnie monitoruje zużycie surowców i dąży do ich optymalnego wykorzystania.

Zużycie surowców

KOGENERACJA S.A.EC Zielona Góra S.A.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Węgiel (TJ)16 92817 154__
Biomasa (TJ)8021 360__
Gaz ziemny (TJ)2432548 07810 128
Woda (tys. m3)1 8461 803669982
Energia elektryczna (GWh)2412402431

Energia elektryczna
W celu zapewnienie efektywnego wykorzystania energii:

 • prowadzone są analizy procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w celu określenia miejsc i wielkości strat energetycznych a następnie ich eliminowanie lub minimalizacja,
 • prowadzona jest stała kontrola parametrów i wskaźników decydujących o ekonomice pracy elektrociepłowni wraz z oceną dotrzymywania optymalnych parametrów pracy urządzeń energetycznych.

Woda
Spółka korzysta z ujęcia wody dla obiegu głównego zlokalizowanego na prawym brzegu Odry w EC Wrocław oraz na lewym brzegu rzeki Oławy w EC Czechnica z przeznaczeniem wody na cele technologiczne i chłodnicze (dla głównego i pomocniczego obiegu chłodzenia). Spółka w racjonalny sposób gospodaruje zasobami wodnymi i dba o ich jakość.

Prowadzone są działania mające na celu ograniczenie zużycia wody w produkcji poprzez podniesienie dyscypliny pracy urządzeń produkcyjnych, optymalizację odzysku ciepła, likwidację przecieków w instalacjach technologicznych, optymalizację sprzętu do technologii próbkowania wody.

Ślad węglowy, emisje do atmosfery

Ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O), wodorofluorowęglowodorów (HFCs), perfluorowęglowodorów (PFCs), heksafluorku siarki (SF6), które są wytwarzane pośrednio i bezpośrednio przez przedsiębiorstwo. Emisja ta wyrażana jest poprzez ekwiwalent dwutlenku węgla. Ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) stanowi jednostkę miary stosowaną do porównywania emisji z różnych gazów cieplarnianych na podstawie ich współczynnika ocieplenia globalnego poprzez przeliczenie ilości innych gazów na równoważną ilość CO2 o takim samym współczynniku ocieplenia globalnego.

PGE Polska Grupa Energetyczna w 2021 roku rozpoczęła aktywne działania na rzecz wdrożenia standardu obliczania śladu węglowego w Grupie PGE. W Grupie PGE oraz w Spółce w 2021 r. powołano zespół ds. liczenia śladu węglowego. W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) opracowany został Przewodnik do liczenia śladu węglowego dla branży energetycznej, przy wsparciu merytorycznym firmy Bureau Veritas. Przewodnik został opracowany zgodnie ze standardem ISO 14064 oraz GHG Protocol Standards i ma służyć obliczaniu śladu węglowego na różnych poziomach organizacji.

Jednolity standard wyliczania śladu węglowego w 3 zakresach osiągnięto po wypracowaniu dokumentu Przewodnik jednolitego ujęcia śladu węglowego dla podmiotów sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa wraz z integralnym narzędziem informatycznym.

Emisje gazów cieplarnianych w poszczególnych zakresach Grupa KOGENERACJA S.A. 2022 i 2021 [tCO2e]

Standard obliczania śladu węglowego będzie utrzymywany w kolejnych okresach sprawozdawczych w oparciu o aktualizowane wskaźniki emisji CO2 właściwe dla roku kalendarzowego. Proces ten będzie usprawniany w kolejnych latach, co docelowo umożliwi wypracowanie szczegółowych celów redukcji emisji.

Trendy zmian wielkości emisji bezpośrednich do atmosfery (Scope 1) KOGENERACJA S.A.

KOGENERACJA S.A.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
Różnica 2022/2021Różnica 2021/2020Różnica (%)
2022/2021
Różnica (%)
2021/2020
SO22 3572 0252 227332(202)16(9)
NOx1 8951 8951 703_193_11
Pyły107125127(18)(2)(14)(2)
CO21 583 5331 597 1871 469 361(13 654)127 826(1)9

Trendy zmian wielkości emisji bezpośrednich do atmosfery (Scope 1) EC Zielona Góra S.A.

EC Zielona Góra S.A.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
Różnica 2022/2021Różnica 2021/2020Różnica (%) 2022/2021Różnica (%) 2021/2020
SO288800(6)(6)
NOx228272295(44)(23)(15)(8)
Pyły55100(5)(3)(52)
CO2446 524558 605552 524(112 081)6081(20)1

Emisje zostały obliczone zgodnie z GHG Protocol Corporate and Accounting and Reporting Standards.

W styczniu 2016 r. w EC Wrocław uruchomiono instalacje: odsiarczania i odazotowania spalin. Przedsięwzięcie to w sposób znaczący wpłynęło na poprawę jakości powietrza – emisja tlenków siarki zmniejszyła się pięciokrotnie, a tlenków azotu trzykrotnie. W 2021 r. zmniejszyła się emisja pyłów w wyniku inwestycji dostosowujących urządzenia wytwórcze do norm BREF/BAT obowiązujących od 17 sierpnia 2021 r.

Wzrost emisji CO2 w 2021 r. w Jednostce Dominującej był spowodowany wyższym wolumenem produkcji, jednak przy wyższym udziale biomasy w produkcji w skojarzeniu, z kolei spadek emisji w 2022 r. był efektem niższej produkcji jednak przy niższym udziale biomasy w produkcji w skojarzeniu ze wzglądu na planowy remont kotła biomasowego K2.

W KOGENERACJI S.A. występują emisje gazów biogenicznych, wynikające ze spalania materiałów pochodzenia biologicznego, tzw. biomasy.

Spółka EC Zielona Góra S.A. produkuje ciepło i energię elektryczną z paliwa gazowego, co ogranicza emisje do atmosfery. Wzrost emisji CO2 w 2021 r. był spowodowany wyższym wolumenem produkcji. Spadek emisji CO2 w 2022 r. spowodowany był niższym wolumenem produkcji spowodowanym planowym postojem bloku gazowo-parowego, którego modernizacja trwała 120 dni.

Ślad węglowy

Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
KOGENERACJA S.A.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
EC Zielona Góra S.A.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
RAZEM
Emisje bezpośrednie (Zakres 1)tCO2e
Całkowita emisja GHG1 587 153446 6632 033 816
Emisje pośrednie (Zakres 2)tCO2e
Location-based*
Market-based**8575860
Zakres 3tCO2e322 957106 758429 715
Łączna emisja (zakresy 1+2+3) 1 910 195554 1962 464 391
Emisje biogeniczne tCO2e80 151__80 151

* Market-based – emisja wynikająca ze zużycia zakupionej energii elektrycznej, liczona na podstawie wskaźnika publikowanego przez sprzedawcę energii,

** Location-based – emisja wynikająca ze zużycia zakupionej energii elektrycznej, liczona na podstawie wskaźnika średniego dla Polski (wskaźnik publikowany na stronach KOBiZE), co przedstawia faktyczną wielkość emisji powstałych na terenie kraju.

NISKA EMISJA

Aktualnym problemem dużych miast jest szkodliwa dla zdrowia tzw. niska emisja generowana podczas spalania paliw kopalnych i odpadów w niskosprawnych przydomowych piecach. KOGENERACJA S.A. w ramach ograniczania niskiej emisji zawarła z miastem Wrocław i dystrybutorem Fortum trójstronne Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Taksonomia

Regulacją wprowadzającą Taksonomię jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Ogólnoeuropejski system klasyfikacji (Taksonomia) wprowadził​​ jednolity i zharmonizowany sposób ustalania jakie działania gospodarcze można uznać za zrównoważone.

Taksonomia będzie stanowiła narzędzie, które wesprze inwestorów i przedsiębiorców, w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych w kierunku działań mających się przyczynić do osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2050 r. Ujawnienia związane z Taksonomią są realizowane w raporcie Grupy PGE S.A.

Uboczne produkty spalania i odpady

Uboczne produkty spalania (UPS) powstające w procesie technologicznym Jednostki Dominującej to głównie mieszanki żużlowe, popioły lotne, gips.

Przekazywane są one w 100% do spółki PGE Ekoserwis S.A. zajmującej się zagospodarowaniem a następnie lokowaniem popiołów i żużlu w inwestycjach drogowych, hydrotechnicznych czy przemyśle budowlanym. Tym samym ponowne wykorzystanie odpadów paleniskowych oraz substancji wychwytywanych w instalacjach ochrony powietrza wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowo w procesie odsiarczania spalin powstaje gips stanowiący pełnowartościowy produkt. Jednostka Dominująca prowadzi zintegrowany system gospodarowania odpadami poprzez:

 • racjonalne gospodarowanie materiałami i surowcami,
 • gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych (żużli i popiołów lotnych jako surowca dla drogownictwa, przemysłu cementowego, budownictwa),
 • selektywne zbieranie odpadów,
 • poddawanie wytworzonych odpadów w pierwszej kolejności procesom odzysku, a w dalszej kolejności procesom unieszkodliwiania,
 • magazynowanie odpadów do czasu odbioru, w sposób ograniczający ich negatywny wpływ na środowisko oraz specjalnie w tym celu przygotowanych i wyznaczonych miejscach,
 • magazynowanie odpadów niebezpiecznych w specjalnych, przystosowanych do tego celu pojemnikach umieszczonych w wannach lub w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach z utwardzonym lub uszczelnionym podłożem w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem,
 • przekazywanie odpadów wyłącznie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
 • utrzymywanie poszczególnych instalacji w dobrym stanie technicznym.