Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Kultura organizacyjna Grupy opiera się przede wszystkim na stałym doskonaleniu bezpieczeństwa środowiska pracy poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pracowników własnych, a także pracowników podwykonawców i gości przebywających na terenach Spółek. Naszym celem jest „zero wypadków” zarówno wśród pracowników własnych, jak i podwykonawców.

W KOGENERACJI S.A. i EC Zielona Góra S.A. funkcjonuje polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
w obszarach dotyczących Jakości, Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Rozwinięciem polityk ZSZ w obszarze bezpieczeństwa są wewnętrzne Polityki BHP w każdej ze spółek. W 2021 roku w KOGENERACJI S.A. w wyniku pozytywnego wyniku Audytu, wdrożona została norma ISO 45001 dotycząca Systemu Zarządzania BHP, zastępując dotychczas obowiązującą normę ISO 18001.

Polityka BHP oparta jest na przekonaniach:

 • można zapobiec wszystkim wypadkom i poważnym awariom,
 • żadna praca nie jest tak ważna, żadna usługa nie jest tak pilna, aby nie móc poświęcić jej tyle czasu, ile potrzeba, aby bezpiecznie wykonać wszystkie czynności,
 • bezpieczne podejście do pracy jest zasadniczym elementem profesjonalizmu,
 • wysoka kultura techniczna jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń instalacji,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa jest istotnym warunkiem trwałego sukcesu w biznesie.

W 2022 roku w KOGENERACJI S.A. odnotowano 1 wypadek ciężki w firmie podwykonawczej. Nie było wypadków zbiorowych lub śmiertelnych.

W 2022 roku w EC Zielona Góra S.A. nie odnotowano wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych.

Całkowita liczba wypadków związanych z pracą
KOGENERACJA S.A.EC Zielona Góra S.A.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Liczba wypadków przy pracy pracowników0110
Wypadki śmiertelne0000
Wypadki zbiorowe0000
Wskaźnik częstotliwości wypadków pracownicy*0240
Wskaźnik absencji**0000
Liczba wypadków przy pracy podwykonawców5100

*wskaźnik częstotliwości wypadków pracownicy = liczba wypadków ze stratą dnia * 1 000 000 godzin/liczba przepracowanych godzin
**wskaźnik absencji = ilość godzin absencji / 1 000 przepracowanych godzin

Ocena i monitoring bezpieczeństwa

Grupa KOGENERACJA dąży do ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem pracy dzięki kreowaniu kultury bezpieczeństwa. Osiągane jest to m.in. przez:

 • wdrażanie środków korygujących i zaradczych opartych na wielowymiarowej identyfikacji i ocenie ryzyk,
 • wyciąganie wniosków z zaistniałych zdarzeń,
 • poszukiwanie najlepszych praktyk zarówno wewnątrz Grupy, jak i poza nią,
 • obserwacje zachowań.

By móc dokonać pełnej oceny postępów w rozwoju kultury bezpieczeństwa, Grupa w 2010 r. wdrożyła system audytów kultury bezpieczeństwa. Audyty obejmują 13 obszarów działalności, m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, efektywną komunikację, procedury i standardy jakości oraz zaangażowanie kierownictwa. Kultura bezpieczeństwa jest oceniana w pięciostopniowej skali. Oznacza to efektywne wykorzystanie systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz ich systematyczny rozwój.

Bezpieczeństwo elementem oceny pracowniczej

Działania w zakresie bezpieczeństwa są jednym z istotnych wskaźników oceny jakości pracy pracowników. Z drugiej strony pracownicy co roku oceniają środowisko pracy pod względem BHP w ankiecie satysfakcji, np. priorytetowość kwestii bezpieczeństwa czy zaangażowanie bezpośredniego przełożonego w zapobieganie zagrożeniom w zakresie BHP.

Wizyty Menadżerskie w terenie (WMT)

System obserwacji menedżerskich w terenie ma na celu identyfikację i eliminowanie niewłaściwych warunków oraz działań, które mogą być przyczyną groźnych incydentów. Efekt wizyt (pozytywny jak i negatywny) jest rejestrowany w systemie informatycznym. Takie usystematyzowanie obserwacji pozwala monitorować zagrożenia BHP i dostosować działania zapobiegawcze. W czasie wzmożonej pandemii wizyty w terenie zostały ograniczone. Od połowy 2022 roku przywrócono zakres wizyt menadżerskich.

Centrum szkoleniowe 0 wypadków

W 2017 roku w lokalizacjach spółek Grupy (Wrocław, Zielona Góra) powstało Centrum 0 wypadków, utworzone w ramach programu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa, którego celem jest zwiększanie świadomości w obszarze BHP głównie wśród pracowników firm zewnętrznych.

Metody promowania BHP

Grupa wdraża program rozwoju pracowników w obszarze BHP „Pracuj z głową” oraz konkursy wiedzy o bezpieczeństwie w pracy. W 2022 roku wyróżniono 9 pracowników z firm podwykonawczych w konkursie „Pracuj z głową”.

Polityki i zarządzanie obszarem pracowniczym

W 2018 roku Grupa wdrożyła politykę personalną Strategia Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie PGE, której cele są monitorowane. Niezależnymi dokumentami regulującymi zasady wynagradzania pracowników w spółkach Grupy są: Zakładowy Układy Zbiorowy Pracy, Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatkowe regulaminy i porozumienia ze stroną społeczną oraz Procedury Ogólne stanowiące rozwinięcie Strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Spółki prowadzą wśród pracowników cykliczne badania dotyczące nastrojów, satysfakcji, których wynik stanowi przedmiot dalszych analiz oraz działań naprawczych. Wyniki ankiety przedstawiane są wszystkim pracownikom oraz stanowią jeden z kluczowych elementów oceny członków zarządu KOGENERACJI S.A. i EC Zielona Góra S.A.

Spółki Grupy oferują dodatkową opiekę medyczną dla wszystkich pracowników, Pracowniczy Program Emerytalny, częściową refundację kosztów zajęć sportowych czy wydarzeń kulturalnych.

Ponadto Jednostka Dominująca przyjęła uporządkowane podejście do zarządzania różnorodnością, jednak nie uregulowała tej problematyki w sposób formalny. Podejmujemy działania skierowane do wybranych grup pracowniczych (Program Dobrowolnych Odejść, Urlop do emerytur). W 2017 r. w KOGENERACJI S.A. wprowadzono ruchomy czas pracy na stanowiskach jednozmianowych.

Relacje ze stroną pracowniczą

Dialog społeczny jest preferowanym sposobem konsultacji z pracownikami. KOGENERACJA S.A. i EC Zielona Góra S.A. działają w tym w tym zakresie samodzielnie i niezależnie.

W KOGENERACJI S.A. pracownicy zrzeszeni są w 5. organizacjach związkowych:

 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Energetyków
 • Międzyzakładowa Organizacja Związku Zawodowego Pracowników Kadrowych
 • Międzynarodowa Międzyzakładowa Organizacja Związkowa „Nowa Idea”.

W EC Zielona Góra S.A. pracownicy zrzeszeni są w 4. organizacjach związkowych:

 • Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ Solidarność Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • Związek Zawodowy „Alternatywa” Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej.
Pracownicy objęci układem zbiorowym
KOGENERACJA S.A.EC Zielona Góra S.A.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Liczba pracowników obietych układem zbiorowym395399143134
Procent pracowników obietych układem zbiorowym98989696

Rozwój i edukacja

Dla wszystkich pracowników Grupy dostępne są szkolenia z szerokiego zakresu tematów: zawodowe, BHP, doskonalenie umiejętności miękkich, informatyczne, menedżerskie oraz z zakresu systemów zarządzania. Zakres szkoleń jest ustalany podczas corocznych rozmów indywidualnych. Grupa oferuje częściową lub pełną refundację kosztów nauki w szkołach wyższych lub nauki języków obcych. Zasady szkoleń reguluje procedura: Zasady Szkoleń i Rozwoju w GK PGE.

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku i koszty szkoleń
KOGENERACJA S.A.EC Zielona Góra S.A.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Liczba godzin szkoleń6 0975 5853 3443 326
Koszty szkoleń (w tys. zł)26515210389
Koszty szkoleń na zatrudnionego (w zł)657374707639
Liczba pracowników przeszkolonych403423151152
Liczba godzin szkoleń na zatrudnionego15142324
Średnia liczba dni szkoleniowych w podziale na strukturę zatrudnienia
KOGENERACJA S.A.EC Zielona Góra S.A.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Liczba dni szkoleniowych w roku na pracownika1,91,72,93,0
Kierownictwo wyższego szczebla5,373,43,8
Stanowiska kierownicze1,82,83,13,7
Eksperci, specjaliści2,42,32,92,4
Pracownicy administracyjni1,21,90,91,1
Pracownicy produkcyjni1,50,93,53,2

Pracownicy podlegają corocznej ocenie kompetencji. Proces jest regulowany w procedurach: Ocena kompetencji w GK PGE oraz Procedura oceny okresowej i monitoringu oceny okresowej. Wyniki okresowych rozmów oceniających są podstawą do ustalania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracowników.

Procent pracowników podlegających regularnej ocenie
KOGENERACJA S.A.EC Zielona Góra S.A.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Pracownicy podlegający ocenie403406149134
Procent pracowników objętych oceną10010010096

Poziom zatrudnienia

Zasady, odpowiedzialności i przebieg procesu rekrutacji oraz narzędzia wykorzystywane podczas procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Kodeksem Etyki oraz zasadami dotyczącymi zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu określa procedura ogólna: Korporacyjne zasady zatrudniania w GK PGE.

Instrukcje: Zasady zatrudniania i zmiany warunków zatrudnienia oraz Rekrutacja pracowników określają schemat postępowania w procesie zatrudniania a procedura ogólna Korporacyjne zasady zatrudniania w GK PGE ustala zasady procesu adaptacji pracowników nowozatrudnionych lub zmieniających stanowisko.

Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach)
KOGENERACJA S.A.EC Zielona Góra S.A.
Na dzień
31 grudnia 2022 r.
Na dzień
31 grudnia 2021 r.
Na dzień
31 grudnia 2022 r.
Na dzień
31 grudnia 2021 r.
Pracownicy zatrudnieni na:kobietymężczyźnikobietymężczyźnikobietymężczyźnikobietymężczyźni
Pełen etat62340623443511233106
Niepełny etat01001110
Czas nieokreslony553155131336883092
Czas okreslony6251131025414
Umowy zlecenie11000000
Umowy o dzieło00000000
Liczba pracowników według płci62341623443611334106
Łączna liczba pracowników według etatów403406149140
Umowy o świadczenie usług zarządzania - samozatrudnienie_2_2_2_2
Liczba i udział pracowników nowo zatrudnionych i pracowników, którzy odeszli z pracy
KOGENERACJA S.A.EC Zielona Góra S.A.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych*30262313
Kobiety61042
Mężczyźni21161911
<30 lat10764
30-50 lat1217109
>50 lat5270
Udział pracowników nowo zatrudnionych (%)76159
Kobiety1232
Mężczyźni54137
<30 lat2243
30-50 lat3476
>50 lat1050
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy33221417
Kobiety9604
Mężczyźni24161413
<30 lat7400
30-50 lat6857
>50 lat2010910
Udział pracowników , którzy odeszli z pracy (%)84912
Kobiety2103
Mężczyźni6309
<30 lat0000
30-50 lat1205
>50 lat5207

Zarządzanie różnorodnością

Działania na rzecz różnorodności oznaczają wszelkie formy aktywności zmierzające do akceptacji i efektywnego wykorzystania w organizacji różnorodności, tj. różnic m.in. w takich aspektach jak: płeć, wiek, pochodzenie, zdolności i wygląd, religia i opinie, orientacja seksualna, niepełnosprawność, czy równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Promując ideę różnorodności, KOGENERACJA S.A. pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę swoich pracowników na cztery kwestie:

 1. równość pozycji kobiet i mężczyzn,
 2. różnorodność wiekowa w pracy,
 3. równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym,
 4. zawodowa integracja niepełnosprawnych.

Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie środowiska pracy atrakcyjnego dla rozwoju zawodowego i osobistego oraz budowa atmosfery szacunku i tolerancji dla różnorodności, co przyczynia się do efektywności organizacji i rozwijania zdolności do innowacji, a także jest realizacją odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

Spółka podejmuje działania skierowane do wybranych grup pracowniczych:

 • spółka przyjęła zasadę różnorodności w procesie rekrutacji,
 • projekt Energetyczna Kariera, będący odpowiedzią na wymianę pokoleniową w Spółce.

Spółka komunikuje wewnętrznie i zewnętrznie swoje podejście do zagadnienia różnorodności:

 • KOGENERACJA S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności czyli międzynarodowej inicjatywy promowanej przez Komisję Europejską, która zobowiązuje organizacje do prowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, zapewnienia równości w zakresie dostępu do awansów i szkoleń, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
 • wdrożono monitorowanie i raportowanie w podziale na wiek i płeć, zatrudnienie, wykształcenie, wynagrodzenia,
 • wdrożono w 2018 r. Procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • propagowana jest aktywność fizyczna, równowaga między pracą a życiem osobistym, profilaktyka antystresowa, zdrowe odżywianie.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako spółka giełdowa deklaruje, że proces wyboru osób na stanowiska zarządcze oraz menedżerskie uwzględnia takie elementy jak odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w zasadzie 2.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW elementy polityki różnorodności. W ramach Grupy PGE wyżej przytoczona deklaracja stosowana jest także w odniesieniu do Spółki.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. w podziale na kategorie według płci i wieku (w osobach)
KOGENERACJA S.A.
Na dzień 31 grudnia 2022 r.Na dzień 31 grudnia 2021 r.
kobietymężczyźnikobietymężczyźni
<30 lat0000
30-50 lat0000
>50 lat0202
Zarząd0202
<30 lat0000
30-50 lat1303
>50 lat1413
Rada Nadzorcza2716

Skład Zarządu nie uległ zmianie na dzień publikacji raportu rocznego.

Na dzień publikacji raportu Rada Nadzorcza składała się z 9. osób. Rezygnacje i powołania w 2022 r. zostały przedstawione w Dziale IV pkt. 8 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Skład kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci i wieku (w osobach)
KOGENERACJA S.A.EC Zielona Góra S.A.
Na dzień 31 grudnia 2022 r.Na dzień 31 grudnia 2021 r.Na dzień 31 grudnia 2022 r.Na dzień 31 grudnia 2021 r.
kobietymężczyźnikobietymężczyźnikobietymężczyźnikobietymężczyźni
<30 lat102082811118
30-50 lat301442913727512550
>50 lat2217725179851848
Łączna liczba pracowników62341623443611334106
<30 lat35271716
30-50 lat73673418341836
>50 lat544644534534
Udział pracowników (%)1585158524762476