Szanowni Akcjonariusze

Wrocław, 20.03.2023 r.

W imieniu Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A. przedstawiam Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., w którym zaprezentowane zostały wyniki finansowe oraz istotne wydarzenia 2022 r.

Zarówno dla naszej Spółki, jak i całego sektora rok 2022 był czasem wyjątkowych wyzwań. Agresja Rosji na Ukrainę przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen paliw i trudności z ich dostępnością. Dzięki determinacji i odpowiedniej organizacji pracy KOGENERACJA S.A. nieprzerwanie produkowała ciepło i energię elektryczną zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Wrocławia.

W minionym roku Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. ogłosiła Strategię Biznesową na lata 2022-2026, dokument który w dużej mierze podsumowuje nasze plany i rozpoczęte już przedsięwzięcia oraz umiejscawia działania Grupy w kompleksowej Strategii Ciepłownictwa realizowanej przez PGE Energia Ciepła. Wyznaczyliśmy trzy strategiczne priorytety: wytwarzanie energii przyjaznej środowisku, świadczenie nowoczesnych usług energetycznych oraz zapewnianie efektywności funkcjonowania. Deklarujemy zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez obniżenie poziomu emisji CO2 o 15% do 2026 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Przysłużą się temu projekty będące już w trakcie realizacji, jak i te obecnie przygotowywane. Naszą najważniejszą inwestycją pozostaje budowa nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest w 2024 r. Zastąpi ona 120-letni istniejący zakład. W minionym roku teren budowy przeszedł istotne zmiany – widoczne są już budynki przyszłej elektrociepłowni, rozpoczął się proces instalacji urządzeń technologicznych, ruszyła budowa gazociągu wysokiego ciśnienia. W grudniu 2022 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim dokumentację niezbędną do otrzymania Pozwolenia Zintegrowanego dla nowej jednostki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz gazu jako paliwa, produkcja ciepła i energii elektrycznej będzie realizowana w Siechnicach w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska.

W Elektrociepłowni Zawidawie dostarczającej ciepło do odbiorców ze wschodniej części Wrocławia zainicjowaliśmy w 2022 r. kompleksowy projekt modernizacyjny, w wyniku którego wzrośnie moc elektryczna i cieplna tego zakładu. Rozpoczęliśmy tam instalację dwóch agregatów kogeneracyjnych oraz sześćdziesięciu kolektorów słonecznych. Zapewnią one status efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego dla obszaru zasilanego z EC Zawidawie. Docelowo planujemy połączenie tego systemu z siecią ciepłowniczą Wrocławia, co poprawi bezpieczeństwo energetyczne miasta.

Nasze strategiczne plany dotyczą także przyszłości elektrociepłowni we Wrocławiu, produkującej obecnie energię wyłącznie z węgla. Realizujemy program przygotowania inwestycji tak, aby do 2028 r. na terenie nieczynnej dziś części zakładu zainstalować nowe urządzenia produkcyjne
wykorzystujące technologie nisko- i zeroemisyjne.


Analizujemy możliwości doboru i zastosowania optymalnych technologii i urządzeń, które mogłyby zagwarantować zarówno pewność i bezpieczeństwo dostaw ciepła, jak też zminimalizować ich wpływ na środowisko. Rozważamy zainstalowanie zasilanych gazem agregatów kogeneracyjnych, kotłów wodnych oraz zasilanych energią elektryczną przemysłowych pomp ciepła i elektrodowych kotłów wodnych.


Zakłady Grupy KOGENERACJA S.A. produkują energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, dlatego istotnym aspektem działalności jest utrzymanie wolumenu ciepła sprzedawanego odbiorcom. Zarówno KOGENERACJA S.A., jak i Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. z dużą determinacją realizują inwestycje w zakresie przyłączeń odbiorców ciepła do systemów ciepłowniczych. W 2022 r., dzięki zrealizowanym projektom rozwoju sieci ciepłowniczych, przyłączono w Siechnicach i w obszarze Zawidawia, a także we współpracy z dystrybutorem ciepła we Wrocławiu 122 obiekty o łącznej mocy 62 MWt,
a w Zielonej Górze 36 obiektów o łącznej mocy 10 MWt. Warto także wspomnieć, że w ubiegłym roku kontynuowano rozbudowę sieci zasilanej z zakładu zlokalizowanego na wrocławskim Zawidawiu oraz budowę sieci ciepłowniczej w Siechnicach i w Świętej Katarzynie. Oba zadania są realizowane w oparciu o przyznane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach umów Istotnym elementem stabilizacji przychodów Grupy w kolejnych latach jest mechanizm wsparcia wynikający z Rynku Mocy. KOGENERACJA S.A. ma zawarte umowy wieloletnie dla trzech bloków wytwórczych w Elektrociepłowni Wrocław oraz, począwszy od 2026 r., dla nowej Elektrociepłowni Czechnica.

W grudniu 2020 r. odbyła się aukcja rynku mocy na dostawy od 2025 r., w której obowiązek mocowy zakontraktowała spółka zależna
EC Zielona Góra S.A.

W 2022 r. prowadzone były działania utrzymaniowe na majątku produkcyjnym. Zrealizowane zostały planowane remonty jednostek wytwórczych, które pozwoliły na osiągnięcie pełnej gotowości w sezonie grzewczym 2022/2023. Zrealizowana w 2022 r. w EC Zielona Góra kluczowa inwestycja odtworzeniowa, polegająca na wymianie turbiny gazowej, zapewni dotrzymanie w kolejnych latach poziomu emisji wymaganych przez konkluzje BAT, podniesienie sprawności wytwarzania oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych i regulacyjności bloku gazowo-parowego.

W 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. wypracowała skonsolidowany wynik netto na poziomie 152 mln zł, który był wyższy od wyniku osiągniętego w 2021 r. o 95 mln zł. KOGENERACJA S.A. osiągnęła stratę netto w wysokości 0,8 mln zł, a EC Zielona Góra S.A. dodatni wynik netto w wysokości 154 mln zł. Istotny wpływ na wynik Grupy miał wzrost szacunków z tytułu rekompensat KDT o kwotę 60 mln zł w jednostce zależnej, w związku z aktualizacją założeń rynkowych w okresie pozostającym do końca trwania programu rekompensat, tj. do 2024 r.

Bardzo duże znaczenie dla wyników finansowych Grupy miała wysoka cena sprzedaży energii elektrycznej, co szczególnie wpłynęło na wyniki EC Zielona Góra, gdzie przychody ze sprzedaży energii elektrycznej to obecnie ok. 80% przychodów ze sprzedaży produktów. W KOGENERACJI S.A., gdzie struktura sprzedaży jest odmienna, stanowią one 48%. Ze względu na zmiany otoczenia regulacyjnego Grupa została objęta Ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości

cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców, która to ustawa określa maksymalną cenę energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za grudzień ujęto w kosztach sprzedaży 2022 r. w wysokości 20,7 mln zł.

Przychody ze sprzedaży ciepła były niższe niż w 2021 r. ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i niższy wolumen sprzedaży
o 10% w EC Zielona Góra S.A. i o 7% w KOGENERACJI S.A

Grupa ponosi wysokie koszty związane z zakupem uprawnień CO2. W kwietniu 2022 r. umorzono uprawnienia za 2021 r. o wartości 242 mln zł. Z kolei rezerwa na zakup uprawnień CO2, celem umorzenia za 2022 r., została utworzona w kwocie wyższej aż o 265 mln zł w porównaniu do 2021 r., tj. o 110%. Oznacza to, że koszty umorzenia uprawnień CO2 za 2022 r. dla Grupy KOGENERACJA wyniosą ok. 0,5 mld zł.

Jestem przekonany, że rok 2023 przyniesie kolejne wyzwania. Najważniejszym z nich będzie kontynuacja budowy i przygotowanie do uruchomienia elektrociepłowni w Siechnicach, przygotowanie kolejnych działań dla projektu EC Wrocław oraz nasze ciągłe aktywne uczestnictwo w rozwijaniu rynku ciepła w celu poprawy jakości powietrza w aglomeracji wrocławskiej.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Jedut
Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.