Zbiory zasad ładu korporacyjnego

KOGENERACJA S.A. jako Spółka notowana na GPW w Warszawie podlegała zasadom „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” obowiązującym
od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2021 r.

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021). Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 r. i do nich odnosi się poniższe Oświadczenie Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Treść dokumentów dostępna jest na stronie internetowej GPW dedykowanej zasadom ładu korporacyjnego www.corp-gov.gpw.pl.

Stosowanie dobrej praktyki ładu korporacyjnego i odstąpienie od stosowanych zasad

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” została opublikowana w Raporcie EBI 2/2021. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 8 zasad: 1.3.2., 1.4.2., 1.6., 2.1., 2.2., 4.1., 4.3., 6.4.

W związku z przyjęciem Strategii biznesowej na lata 2022-2026 Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. (Raport bieżący 30/2022) zasada 1.4 została przyjęta do stosowania. Pełna treść raportu dostępna jest na korporacyjnej stronie internetowej.

Pełna treść raportu dostępna jest na korporacyjnej stronie internetowej http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/.

Wyjaśnienie do zasad Dobrych Praktyk 2021 niestosowanych przez Spółkę (zgodnie z zasadą comply or explain).

ZASADAKOMENTARZ KOGENERACJA S.A.
11.3.2. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:Zasada nie jest stosowana.Zasada jest realizowana częściowo, tj. w zakresie: zapewnienia należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami. W zakresie zapewnienia równouprawnienia płci Spółka nie posiada odrębnych polityk regulujących niniejsze zagadnienie.
(…) sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
21.4.2. Informacje na temat strategiiZasada nie jest stosowana.Spółka aktualnie nie publikuje wskaźnika równości wynagrodzeń. Spółka jest w trakcie opracowywania strategii oraz wskaźnika równości wynagrodzeń, który zamierza opublikować na swojej stronie internetowej. Ze względu na specyfikę branży energetycznej (15% zatrudnionych w Spółce to kobiety, 85% to mężczyźni) nie zostały przez Spółkę podjęte formalne działania w celu doprowadzenia w tym zakresie do równości.
w obszarze ESG powinny m.in. (…) przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniemZasady zatrudniania i wynagradzania w Spółce są oparte o normy postępowania mające zapobiegać zjawiskom nierównego traktowania i zasady te zostały zawarte w Kodeksie Etyki.
(z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz
z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
31.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.Zasada nie jest stosowana.Zasada jest realizowana częściowo. Spółka należy do sWIG80. Każdorazowo po publikacji raportów okresowych przekazywany jest komentarz do wyników w formie informacji prasowej. Raz w roku Spółka organizuje spotkanie z inwestorami i analitykami.
42.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.Zasada nie jest stosowana.KOGENERACJA S.A. dotychczas nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu oraz rady nadzorczej. Proces wyboru osób na w/w stanowiska uwzględnia takie elementy jak odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w zasadzie elementy polityki różnorodności.
52.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.Zasada nie jest stosowana.KOGENERACJA S.A. dotychczas nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu oraz rady nadzorczej. Proces wyboru osób na w/w stanowiska uwzględnia takie elementy jak odpowiednie wykształcenie, doświadczenie
zawodowe, kwalifikacje i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w zasadzie elementy polityki różnorodności.
64.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.Zasada nie jest stosowana.Spółka nie umożliwia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Zarządu niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.
74.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistymZasada nie jest stosowana.W ocenie Zarządu niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania tej zasady w przyszłości.
86.4 Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.Zasada nie jest stosowana.Wynagrodzenie członków rady nie jest uzależnione od liczby odbytych posiedzeń i w tym zakresie zasada jest spełniana. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, jest na poziomie wynagrodzenia pozostałych członków rady nadzorczej, w tym zakresie zasada nie jest spełniana.