Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów(1 406 744)(1 098 043)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów(137 748)(135 417)
(1 544 492)(1 233 460)
Koszty według rodzaju
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Amortyzacja i odpisy aktualizujące(202 993)(185 934)
Zużycie materiałów i energii(508 838)(500 976)
Usługi obce(165 624)(150 190)
Podatki i opłaty, w tym:(561 476)(276 437)
uprawnienia do emisji CO2(507 520)(242 653)
Koszty świadczeń pracowniczych(81 943)(70 768)
Pozostałe koszty rodzajowe(8 307)(8 137)
Razem koszty rodzajowe(1 529 181)(1 192 442)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów(137 748)(135 417)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu
(1 666 929)(1 327 859)
Koszty sprzedaży 62 082 31 741
Koszty ogólnego zarządu 60 355 62 658
Koszt własny sprzedaży(1 544 492)(1 233 460)
Koszt świadczeń pracowniczych
Za rok zakończony
31 grudnia 2022 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2021 r.
Wypłacone wynagrodzenia(69 210)(60 087)
Ubezpieczenia społeczne(13 514)(11 770)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych(519)(17)
Koszty dotyczące Programów Indywidualnych Odejść 95(53)
Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia(449)(245)
Inne świadczenia pracownicze(7 898)(7 664)
(91 495)(79 836)
Koszty wynagrodzeń przeksięgowane na nakłady inwestycyjne 9 552 9 068
(81 943)(70 768)