Nadrzędnym celem inwestowania w Spółce jest wzrost jej wartości rynkowej.

Program inwestycyjny KOGENERACJI S.A. koncentruje się głównie na inwestycjach rzeczowych – wewnętrznych i zewnętrznych.

Inwestycje rzeczowe ukierunkowane są na rozwój z uwzględnieniem działań proekologicznych oraz na modernizację i odtworzenie środków trwałych. Celem inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, a więc inwestycji w majątek produkcyjny Spółki, jest wzrost sprawności, dyspozycyjności
i obniżenie awaryjności układów produkcyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa pracy.

Nakłady inwestycyjne

Za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.Za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
KOGENERACJA S.A.481 359121 682
Inwestycje wewnetrzne474 565117 598
Inwestycje zewnetrzne6 7944 084
EC Zielona Góra S.A.101 763113 041
Nakłady inwestycyjne razem583 122234 723

Inwestycje wewnętrzne

Przedsięwzięcia z obszaru inwestycji wewnętrznych ukierunkowane są na rozwój z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań oraz na modernizację i odtworzenie środków trwałych. Mają na celu sukcesywne odtwarzanie zdekapitalizowanych składników majątku produkcyjnego, połączone z ich modernizacją oraz wzrost sprawności, dyspozycyjności i obniżenie awaryjności układów produkcyjnych, a także poprawę bezpieczeństwa pracy.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2022 r. należy zaliczyć:

 • kontynuację inwestycji Nowa EC Czechnica,
 • remont kapitalny kotła i młynów węglowych oraz remont średni turbiny bloku BC-1 w EC Wrocław,
 • remont średni kotła wraz z remontem kapitalnym młynów węglowych oraz przegląd urządzeń pomocniczych turbiny bloku BC-2 w EC Wrocław,
 • modernizację instalacji oczyszczania spalin w EC Wrocław,
 • modernizację instalacji oczyszczania ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w ramach dostosowania do konkluzji BAT w EC Wrocław,
 • modernizację wybranych obiektów pozablokowych w EC Wrocław,
 • remont średni kotła K-2 w EC Czechnica,
 • remont kapitalizowany silnika gazowego EC Zawidawie,
 • remont kapitalny bloku gazowo – parowego w EC Zielona Góra S.A., w tym turbozespołu parowego, kotła odzysknicowego i urządzeń pomocniczych oraz modernizacja turbiny gazowej z modelu 9E.03 do modelu 9E.04 (zapewnienie poziomów emisji wymaganych przez konkluzje BAT, podniesienie sprawności wytwarzania oraz zwiększenie regulacyjności bloku gazowo-parowego).

Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2022 r. były finansowane ze środków własnych Spółki, pożyczek i dotacji NFOŚ oraz pożyczki z EC Zielona Góra S.A.

Szczegółowy opis dotacji przedstawiono w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r., III Noty objaśniające, punkt 24 Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe.

Do najważniejszych zadań zaplanowanych na 2023 r. należy zaliczyć:

 • kontynuację inwestycji Nowa EC Czechnica,
 • remont kapitalny kotła i młynów węglowych oraz remont średni turbiny bloku BC-3 w EC  Wrocław,
 • remont średni kotła KW-5 wraz z remontem kapitalnym młynów węglowych w EC Wrocław,
 • wymianę oświetlenia na kotle K-2 i K-3 w EC Wrocław,
 • modernizację wybranych obiektów pozablokowych w EC Wrocław,
 • modernizację instalacji oczyszczania spalin w EC Wrocław,
 • modernizację instalacji oczyszczania ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w ramach dostosowania do konkluzji BAT w EC Wrocław,
 • modernizację wybranych obiektów pozablokowych w EC Czechnica,
 • wymianę worków filtracyjnych na kotle K-2 w EC Czechnica,
 • budowę sieci cieplnych umożliwiającą wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – budowę węzłów cieplnych i chłodniczych w EC Zielona Góra S.A.

Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2023 r. będą finansowane głównie ze środków własnych Spółki oraz środków z dotacji NFOŚ i pożyczek wewnątrzgrupowych.

Inwestycje zewnętrzne

Jakość i ekologia