Grupa Kapitałowa PGE

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Podmiotem dominującym GK PGE jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.) notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie zorganizowana w segmentach:

  • Energetyka konwencjonalna, tj. wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych,
  • Ciepłownictwo, tj. wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach kogeneracyjnych oraz przesył i dystrybucja ciepła,
  • Energetyka odnawialna, tj. wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach szczytowo‑pompowych oraz świadczenie usług systemowych,
  • Obrót, tj. hurtowy obrót energią elektryczną na rynku krajowym i zagranicznym, sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych, obrót pozwoleniami do emisji CO2, prawami majątkowymi i paliwami oraz świadczenie usług Centrum Korporacyjnego na rzecz spółek z Grupy PGE,
  • Dystrybucja, tj. świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć,
  • Gospodarka obiegu zamkniętego, tj. gospodarowanie ubocznymi produktami spalania („UPS”) w Grupie PGE,
  • Pozostała działalność, tj. świadczenie usług przez spółki zależne na rzecz Grupy Kapitałowej PGE, m.in. organizacja pozyskiwania finansowania w formie euroobligacji, świadczenie usług informatycznych, księgowo-kadrowych, transportowych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz inwestycje w start‑upy.

KOGENERACJA S.A. oraz jednostka zależna EC Zielona Góra S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r. były spółkami objętymi konsolidacją metodą pełną przez Jednostkę Dominującą najwyższego szczebla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.) z siedzibą w Lublinie. 1 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana siedziby PGE S.A. z Warszawy na Lublin na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 kwietnia 2022 r.